Giải quyết chế độ bảo hiểm y tế cho Cựu chiến binh

Số hồ sơ:

T-BDI-030554-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Bình Định

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Sở Lao động-TB&XH Bình Định.

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Phòng Chính sách xã hội, Sở Lao động-TB&XH Bình Định.

Cơ quan phối hợp (nếu có):

Hội cựu chiến binh tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh.

Cách thức thực hiện:

Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện:

Cá nhân

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực

hiện TtHC:

Thẻ Bảo hiểm y tế

 

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước 1

 

Cá nhân làm tờ khai (theo mẫu quy định) nộp Cựu chiến binh cấp xã để xác nhận, lập danh sách báo cáo Chủ tịch UBND cùng cấp.

2.

Bước 2

 

Chủ tịch UBND xã tổng hợp và có công văn gửi Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội cấp huyện, thành phố.

3.

Bước 3

 

Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện, thành phố, chủ trì phối hợp với Hội Cựu chiến binh cùng cấp tổng hợp có công văn (Chủ tịch UBND huyện, thành phố ký) gửi Sở Lao động-Thương binh và Xã hội xem xét.

4.

Bước 4

 

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với Hội Cựu chiến binh cùng cấp tổng hợp, nếu đủ điều kiện thì lập danh sách đề nghị bảo hiểm xã hội tỉnh cấp thẻ bảo hiểm y tế

 

Hồ sơ

 

 

Thành phần hồ sơ

 

1.

Bản khai đề nghị hưởng chế độ bảo hiểm y tế

 

2.

Công văn đề nghị hưởng chế độ bảo hiểm y tế của Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn

3.

Công văn đề nghị hưởng chế độ bảo hiểm y tế của UBND cấp huyện, thành phố.

Số bộ hồ sơ: 01 (bộ)

 

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

1.

Bản khai đề nghị hưởng chế độ BHYT (Mẫu 1a)

Thông tư số 10/2007/TTLT-BLĐ...

 

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều

Không

kiện để thực hiện

 

TTHC:

 

 

Các biểu mẫu đính kèm

   Thời tiết