Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh.

Số hồ sơ:

T-BDI-066669-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Bình Định

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định.

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

Sở Lao động-TB&XH Bình Định.

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Phòng Bảo trợ xã hội, Sở Lao động-TB&XH Bình Định.

Cách thức thực hiện:

Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

35 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện:

Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực

hiện TtHC:

Quyết định hành chính

 

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước 1

 

Cá nhân hoặc tổ chức chuẩn bị hồ sơ, thủ tục giải thể cơ sở bảo trợ xã hội gửi Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.

2.

Bước 2

 

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội nhận hồ sơ. Trong 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ xin giải thể Sở tiến hành thẩm định, trình UBND tỉnh quyết định.

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

 

1.

Đơn xin giải thể cơ sở bảo trợ xã hội, nói rõ lý do xin giải thể

 

2.

Bản kê tài sản, tài chính và phương án xử lý.

 

3.

Danh sách đối tượng và phương án giải quyết khi cơ sở giải thể.

 

 

Số bộ hồ sơ:

01 (bộ)

 

 

 

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện

Không

TTHC:

 

 

Các biểu mẫu đính kèm

   Thời tiết