Quyết định tiếp nhận đối tượng tâm thần vào nuôi dưỡng tập trung tại Trung tâm tâm thần Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

Số hồ sơ:

T-BDI-030698-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Bình Định

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Sở Lao động-TB&XH Bình Định.

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Phòng Chính sách xã hội, Sở Lao động-TB&XH Bình Định.

Cách thức thực hiện:

Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện:

Cá nhân

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực

hiện TtHC:

Quyết định hành chính

 

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước 1

 

Đối tượng nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị được nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội tại UBND cấp xã (mẫu hồ sơ theo quy định).

2.

Bước 2

 

Cán bộ Thương binh xã hội hoặc văn hoá xã hội tiếp nhận và xem xét tính đầy đủ, thống nhất của hồ sơ.

-  Hồ sơ đầy đủ theo quy định thì trong thời hạn 07 ngày làm việc từ khi tiếp nhận đủ hồ sơ đề nghị của đối tượng, UBND cấp xã thẩm định, niêm yết công khai tại trụ sở UBND cấp xã. Sau 30 ngày kể từ ngày niêm yết công khai, nếu không có thắc mắc, khiếu nại thì UBND cấp xã hoàn thiện hồ sơ của đối tượng gửi Phòng Lao động-TB&XH cấp huyện để xem xét, giải quyết.

-  Hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ thông báo cho đối tượng biết và hướng dẫn kê khai lại

3.

Bước 3

 

Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày đủ hồ sơ do cấp xã gửi; Phòng Lao động-TB&XH cấp huyện thẩm định, có văn bản đề nghị Sở Lao động-TB&XH xem xét, quyết định.

4.

Bước 4

Sở Lao động-TB&XH thẩm định xem xét, nếu đảm bảo đủ điều kiện thì ra quyết định trợ cấp đột xuất hoặc trình UBND tỉnh ra quyết định trợ cấp đột xuất.

 

 

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

Đơn đề nghị được nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội.

2.

Sơ yếu lý lịch có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn

3.

Bệnh án của Bệnh viện tâm thần tỉnh Bình Định (tóm tắt).

4.

02 ảnh 3x4.

5.

Biên bản Hội đồng xét duyệt của xã, phường, thị trấn.

6.

Công văn đề nghị của Phòng Lao động-TB&XH huyện, thành phố.

7.

Sổ hộ nghèo (nếu có).

8.

Danh sách đối tượng.

Số bộ hồ sơ: 01 (bộ)

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

1.

Đơn đề nghị được nuôi dưỡng tại cơ bảo trợ xã hội (Mẫu

Thông tư

số 1c) .

09/2007/TT-BLĐTBXH...

 

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều

Không

kiện đê thực hiện

 

TTHC:

 

 

   Thời tiết