Quyết định cho phép thành lập trung tâm dạy nghề tư thục thuộc tỉnh.

Số hồ sơ:

T-BDI-018757-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Lao động - Thương binh và Xã hội Dạy nghề

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định.

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định.

Cơ quan phối hợp (nếu có):

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường.

Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

25 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện:

Tổ chức

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực

hiện TtHC:

Quyết định hành chính

 

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước 1

 

Tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế, hình thức sở hữu có đủ điều kiện thành lập trung tâm dạy nghề tư thục nộp 01 bộ hồ sơ tại phòng Dạy nghề.

2.

Bước 2

 

Phòng Dạy nghề tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đủ thủ tục nhận giải quyết, nếu không đủ thủ tục trả hồ sơ và hướng dẫn làm lại hồ sơ.

3.

Bước 3

 

Phòng Dạy nghề thẩm tra hồ sơ tham mưu cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình Hội đồng thẩm định cấp tỉnh thẩm định.

4.

Bước 4

 

Căn cứ kết quả thảm định của Hội đồng thẩm định tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế, hình thức sở hữu đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề tư thục hoàn chỉnh hồ sơ gửi Hội đồng thẩm định để báo cáo Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và xã hội xem xét trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định.

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

Đơn đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề tư thục

2.

Đề án thành lập trung tâm dạy nghề tư thục

3.

Dự kiến số lượng giáo viên đảm bảo đáp ứng quy mô, trình độ đào tạo của trung tâm;

4.

Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâm

5.

Dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm

6.

Văn bản xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà hoặc hợp đồng thuê nhà xưởng, đất đai (tối thiểu là 5 năm).

7.

Văn bản xác nhận của ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng về khả năng tài chính của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề đảm bảo đầu tư và hoạt động của trường;

8.

Đối với trung tâm dạy nghề tư thục có từ 2 thành viên góp vốn trở lên, hồ sơ còn cần phải bổ sung:

+ Biên bản cử người đại điện đứng tên thành lập trung tâm;

+ Danh sách các cổ đông cam kết góp vốn thành lập trung tâm;

+ Danh sách các thành viên Ban sáng lập thành lập trung tâm.

Số bộ hồ sơ: 01 bộ

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

1.

Đơn đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề tư thục (mẫu số 5b).

Quyết định số

 

71/2008/QĐ-BLĐ...

2.

Đề án thành trung tâm dạy nghề tư thục (mẫu số 6).

Quyết định số

 

71/2008/QĐ-BLĐ...

3.

Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâm dạy nghề

 

4.

Dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm dạy nghề công lập theo Quy chế mẫu của trung tâm dạy nghề do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

Quyết định số

52/2008/QĐ-BLĐ...

 

 

Yêu cầu

 

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Nội dung

1. Phù hợp với quy hoạch mạng lưới các cơ sở dạy nghề của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh Bình Định.

2. - Quy mô đào tạo tối thiểu 50 học sinh.
- Số nghề đào tạo trình độ trung cấp tối thiểu là 3 nghề.
- Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đạt tiêu chuẩn về phẩm chất và đạt trình độ chuẩn theo quy định tại khoản 3, Điều 58 của Luật Dạy nghề, trong đó:
a) Tỷ lệ học sinh quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh trên 01 giáo viên;
b) Phải có giáo viên cơ hữu cho từng nghề tổ chức đào tạo.

3. 4- Cơ sở vật chất và thiết bị dạy nghề:

a)   Cơ sở vật chất phù hợp với quy mô, trình độ đào tạo của từng nghề được thiết kế xây dựng theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 60: 2003 “Trường " dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế” được ban hành theo Quyết định số 21/2003/QĐ-BXD ngày 28/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

b)  Thiết bị dạy và học nghề có đủ thiết bị dạy lý thuyết và thực hành phù hợp với quy mô, trình độ của từng nghề đào tạo theo quy định. 5- Có đủ khả năng tài chính đảm bảo cho việc đầu tư và hoạt động của trung tâm dạy nghề. Vốn pháp định thành lập trung tâm dạy nghề là 1 tỷ đồng Việt Nam.

Có đủ chương trình, giáo trình dạy nghề theo quy định.

 

   Thời tiết