Quyết định thành lập trường trung cấp nghề công lập trực thuộc tỉnh.

Số hồ sơ:

T-BDI-018720-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Lao động - Thương binh và Xã hội Dạy nghề

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định.

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định.

Cơ quan phối hợp (nếu có):

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường.

Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

25 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện:

Tổ chức

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực

hiện TtHC:

Quyết định hành chính

 

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước

1

Tổ chức có đủ điều kiện thành lập trường trung cấp nghề công lập nộp 01 bộ hồ sơ tại phòng Dạy nghề.

2.

Bước

2

Phòng Dạy nghề tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đủ thủ tục nhận giải quyết, nếu không đủ thủ tục trả hồ sơ và hướng dẫn làm lại hồ sơ.

3.

Bước

3

Phòng Dạy nghề thẩm tra hồ sơ tham mưu cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình Hội đồng thẩm định cấp tỉnh thẩm định.

4.

Bước

4

Căn cứ kết quả thảm định của Hội đồng thẩm định tổ chức đề nghị thành lập trường hoàn chỉnh hồ sơ thành lập trường gửi Hội đồng thẩm định để báo cáo Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và xã hội xem xét trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định.

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

Văn bản đề nghị thành lập trường trung cấp nghề công lập

2.

Đề án thành lập trường trung cấp nghề công lập

3.

Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm hiệu trưởng

4.

Dự thảo điều lệ trường

5.

Văn bản xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà hoặc hợp đồng thuê nhà xưởng, đất đai (tối thiểu là 5 năm).

Số bộ hồ sơ: 01 bộ

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

1.

Công văn đề nghị thành lập trường trung cấp nghề công lập (mẫu số 3a).

Quyết định số

 

71/2008/QĐ-BLĐ...

2.

Đề án thành lập trường trung cấp nghề công lập (mẫu số 4).

Quyết định số

 

71/2008/QĐ-BLĐ...

3.

Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm hiệu trưởng trường trung cấp nghề công lập (mẩu 2C-BNV/2008).

 

4.

Dự thảo điều lệ của trường trung cấp nghề công lập theo điều lệ mẫu

Quyết định số

do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

52/2008/QĐ-BLĐ...

 

Yêu cầu

 

Nội dung

Văn bản qui định

1.

Phù hợp với quy hoạch mạng lưới các cơ sở dạy nghề của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh Bình Định.

Quyết định số 06/2008/QĐ-UBN...

2.

- Quy mô đào tạo tối thiểu 500 học sinh.
- Số nghề đào tạo trình độ trung cấp tối thiểu là 3 nghề.
- Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đạt tiêu chuẩn về phẩm chất và đạt trình độ chuẩn theo quy định tại khoản 3, Điều 58 của Luật Dạy nghề, trong đó:
a) Tỷ lệ học sinh quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh trên 01 giáo viên;
b) Tỷ lệ giáo viên cơ hữu ít nhất là 70% đối với trường công lập và đảm bảo có giáo viên cơ hữu cho từng nghề đào tạo.

Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐ...

3.

Cơ sở vật chất và thiết bị dạy nghề:
a) Cơ sở vật chất phù hợp với quy mô, trình độ đào tạo của từng nghề được thiết kế xây dựng theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 60: 2003 “Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế” được ban hành theo Quyết định số 21/2003/QĐ-BXD ngày 28/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
b) Thiết bị dạy lý thuyết và thực hành phù hợp với quy mô, trình độ của từng nghề đào tạo theo quy định.
- Có đủ khả năng tài chính đảm bảo cho việc đầu tư và hoạt động của trường trung cấp nghề. Vốn pháp định thành lập trường trung cấp nghề là 10 tỷ đồng Việt Nam.
- Chương trình, giáo trình dạy nghề:
a) Có đủ chương trình dạy nghề được xây dựng trên cơ sở chương trình khung do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành;
b) Có đủ giáo trình, tài liệu giảng dạy, học tập cho các chương trình dạy nghề của trường cao đẳng.

 

 

   Thời tiết