Xếp hạng trường trung cấp nghề công lập trực thuộc tỉnh.

Số hồ sơ:

T-BDI-138030-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Lao động - Thương binh và Xã hội Dạy nghề

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định.

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định.

Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện:

Tổ chức

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Giấy chứng nhận

 

Các bước

 

Tên bước

Mô tả bước

1.

Bước 1

Trường trung cấp nghề nộp 01 bộ hồ sơ tại phòng Dạy nghề.

2.

Bước 2

Phòng Dạy nghề tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đủ thủ tục nhận giải quyết, nếu không đủ thủ tục trả hồ sơ và hướng dẫn làm lại hồ sơ.

3.

Bước 3

Phòng Dạy nghề thẩm tra hồ sơ tham mưu cho Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề.

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

Văn bản đề nghị xếp hạng của trường trung cấp nghề.

2.

Bảng tự đánh giá, chấm điểm của trường trung cấp nghề theo các tiêu chí trong phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư 14/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động - TBXH này và các văn bản, tài liệu, hồ sơ chứng minh số điểm đã đạt được.

Số bộ hồ sơ:

01 bộ.

 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

Bảng tự đánh giá, chấm điểm của trường trung cấp nghề

Thông tư số 14/2007/TT-BLĐTB...

 

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều

Không

kiện để thực hiện  TTHC:

 

 

   Thời tiết