Đăng ký cấp sổ lao động

Số hồ sơ:

T-BDI-054505-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Định

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, tiền lương, tiền công

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Định.

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Định.

Cách thức thực hiện:

Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

Đối tượng thực hiện:

Tổ chức

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực

hiện TtHC:

Ký, đóng dấu cấp sổ.

 

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước 1

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định (doanh nghiệp mua sổ lao động và tờ khai cấp sổ tại Sở)

2.

Bước 2

Doanh nghiệp nộp hồ sơ cấp sổ lao động tại văn thư của Sở

3.

Bước 3

 

Hồ sơ được chuyển đến Phòng Lao động- Tiền lương-Bảo hiểm xã hội để xem xét :

-  Nếu đầy đủ, hợp lệ : Vào sổ theo dõi, trình Lãnh đạo Sở ký.

-  Nếu chưa đầy đủ, không hợp lệ : Thông báo cho doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung (điện thoại hoặc công văn).

4.

Bước 4

Văn thư gửi trả sổ đã ký cấp cho doanh nghiệp.

 

Hồ sơ

 

 

Thành phần hồ sơ

1.

Công văn đề nghị cấp sổ lao động kèm theo danh sách trích ngang người được cấp sổ.

2.

Sổ lao động đã ghi đầy đủ thông tin, có dán ảnh 4x6 của người lao động.

3.

Tờ khai có chữ ký của người lao động, chữ ký và dấu của người sử dụng lao động.

Số bộ hồ sơ:

01 (bộ) gồm: 01 Công văn; sổ và tờ khai theo số lượng người lao động.

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

1.

Công văn đề nghị cấp sổ lao động kèm theo danh sách trích ngang người được cấp sổ.

Thông tư số 18/TT-BLDTBXH ng...

       

 

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều

Không

kiện đê thực hiện TTHC:

 

 

Các biểu mẫu đính kèm

   Thời tiết