Đăng ký quy chế trả lương, thưởng của doanh nghiệp.

Số hồ sơ:

T-BDI-054377-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Định

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, tiền lương, tiền công

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Định.

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Định.

Cách thức thực hiện:

Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

Đối tượng thực hiện:

Tổ chức

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực

hiện TtHC:

Văn bản chấp thuận

 

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước 1

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định

2.

Bước 2

Doanh nghiệp nộp (hoặc gửi qua đường bưu điện) hồ sơ đăng ký định mức lao động tại văn thư của Sở.

3.

Bước 3

Hồ sơ được chuyển đến Phòng Chính sách Lao động Việc làm để xem xét hồ sơ :

-  Nếu đầy đủ, hợp lệ : Soạn thảo văn bản thông báo kết quả đăng ký trình Lãnh đạo Sở ký.

-  Nếu chưa đầy đủ, không hợp lệ, : Thông báo cho doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung (điện thoại hoặc công văn).

4.

Bước 4

Văn thư gửi văn bản thông báo kết quả đăng ký cho doanh nghiệp.

 

Hồ sơ

 

 

Thành phần hồ sơ

1.

Công văn đề nghị đăng ký quy chế trả lương, thưởng của doanh nghiệp

2.

Quyết định ban hành quy chế trả lương, thưởng của doanh nghiệp

3.

Quy chế trả lương, thưởng của doanh nghiệp.

4.

Ý kiến của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở về quy chế trả lương, thưởng của doanh nghiệp.

Số bộ hồ sơ: 01 (bộ)

 

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều

Không

kiện đê thực hiện TTHC:

 

Các biểu mẫu đính kèm

   Thời tiết