Đăng ký thoả ước lao động tập thể của doanh nghiệp.

Số hồ sơ:

T-BDI-054090-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Định

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, tiền lương, tiền công

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Định.

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

Ban Quản lý các khu công nghiệp (nếu doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp của tỉnh)

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Định.

Cách thức thực hiện:

Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

10 ngày làm việc.

Đối tượng thực hiện:

Tổ chức

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực

hiện TtHC:

Văn bản chấp thuận

 

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước 1

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định

2.

Bước 2

 

Doanh nghiệp nộp (hoặc gửi qua đường bưu điện) hồ sơ đăng ký định mức lao động tại văn thư của Sở.

3.

Bước 3

 

Hồ sơ được chuyển đến Phòng Chính sách Lao động Việc làm để xem xét hồ sơ :

-  Nếu đầy đủ, hợp lệ : Soạn thảo văn bản thông báo kết quả đăng ký trình Lãnh đạo Sở ký.

-  Nếu chưa đầy đủ, không hợp lệ, : Thông báo cho doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung (điện thoại hoặc công văn).

4.

Bước 4

Văn thư gửi văn bản thông báo kết quả đăng ký cho doanh nghiệp.

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

 

1.

Công văn đăng ký thoả ước lao động tập thể của doanh nghiệp.

 

2.

Biên bản lấy ý kiến của tập thể lao động về thoả ước lao động tập thể.

 

3.

Bản thoả ước lao động tập thể.

 

Số bộ hồ sơ: 01 (bộ)

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

 

1.

Nội dung của thoả ước lao động tập thể.

Nghị định số 196/CP ngày 31/...

 

 

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều

Không

kiện để thực hiện TTHC:

 

Các biểu mẫu đính kèm

   Thời tiết