Thẩm định thời gian công tác của người lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty nhà nước

Số hồ sơ:

T-BDI-054344-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Định

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, tiền lương, tiền công

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Định.

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Định.

Cách thức thực hiện:

Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

Đối tượng thực hiện:

Tổ chức

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực

hiện TtHC:

Văn bản xác nhận

 

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước 1

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định

2.

Bước 2

Doanh nghiệp nộp (hoặc gửi qua đường bưu điện) hồ sơ đăng ký định mức lao động tại văn thư của Sở.

3.

Bước 3

 

Hồ sơ được chuyển đến Phòng Chính sách Lao động Việc làm để xem xét hồ sơ :

-  Nếu đầy đủ, hợp lệ : Soạn thảo văn bản thông báo kết quả đăng ký trình Lãnh đạo Sở ký.

-  Nếu chưa đầy đủ, không hợp lệ, : Thông báo cho doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung (điện thoại hoặc công văn).

4.

Bước 4

Văn thư gửi văn bản thông báo kết quả đăng ký cho doanh nghiệp.

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

Văn bản đề nghị thẩm định thời gian công tác cho người lao động của doanh nghiệp.

2.

Quyết định phê duyệt phương án sắp xếp, chuyển đổi sở hữu của cơ quan có thẩm quyền. Ngoài ra kèm theo các văn bản sau:

+ Đối với công ty, đơn vị thực hiện cổ phần hóa là Quyết định công bố giá trị doanh nghiệp của cơ quan có thẩm quyền;

+ Đối với công ty, đơn vị thực hiện giao cho tập thể người lao động là Quyết định giao công ty, đơn vị cho tập thể người lao động của cơ quan có thẩm quyền;

+ Đối với công ty, đơn vị thực hiện bán mà bên mua kế thừa nghĩa vụ đối với người lao động là hợp đồng mua bán công ty, đơn vị;

- Đối với công ty, đơn vị thực hiện bán mà bên mua không kế thừa nghĩa vụ đối với người lao động là Quyết định phê duyệt phương án bán doanh nghiệp của cơ quan có thẩm quyền;

+ Đối với công ty, đơn vị thực hiện chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn là Quyết định thực hiện chuyển công ty, đơn vị thành công ty trách nhiệm hữu hạn của cơ quan có thẩm quyền;

+ Đối vơi công ty, đơn vi thực hiên giai thể là quyết đinh giai thể công ty, đơn vị của quan có thẩm quyền;

+ Đôi vơi công ty thưc hiên pha' san (nêu đai diên chu sơ hưu đa tim moi biên pháp xư ly nhưng không thê phuc hôi kha năng hoạt đông va co' văn ban cam kêt se không ap dung cac biên phap tiêp theo đê phuc hôi hoat đông cua công ty là Quyêt đinh mơ thu tuc pha' san doanh nghiêp co' hiêu lưc thi hanh.

3.

Danh sách toàn bộ số lao động của công ty, đơn vị tại thời điểm quyết định sắp xếp, chuyển đổi của công ty, đơn vị;

4.

Danh sách lao động cần sử dụng;

5.

Danh sách lao động không có nhu cầu sử dụng;

6.

Danh sách người lao động nghỉ hưu trước tuổi và dự toán kinh phí chi trả;

7.

Danh sách người lao động đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định nhưng thiếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội;

8.

Danh sách người lao động thực hiện hợp đồng lao động không xác định thời hạn hưởng trợ cấp mất việc làm và dự toán kinh phí chi trả;

9.

Danh sách người lao động thực hiện hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng hưởng trợ cấp mất việc làm và dự toán kinh phí chi trả;

10.

Danh sách người lao động thực hiện theo Bộ luất Lao động tại thời điểm sắp xếp, chuyển đổi;

11.

Phiếu học nghề miễn phí

12.

Hồ sơ của người lao động.

Số bộ hồ sơ: 01 (bộ)

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

1.

 

Danh sách toàn bộ số lao động của công ty, đơn vị tại thời điểm quyết định sắp xếp, chuyển đổi của công ty, đơn vị (mẫu số 1)

Thông tư số 18/2007/TT-BLĐTB...

2.

Danh sách lao động cần sử dụng (mẫu số 2)

 

3.

Danh sách lao động không có nhu cầu sử dụng (mẫu số 3)

 

4.

Danh sách người lao động nghỉ hưu trước tuổi và dự toán kinh phí chi trả (mẫu số 7)

 

5.

Danh sách nười lao động đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định nhưng thiếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội (mẫu số 8)

 

6.

Danh sách người lao động thực hiện hợp đồng lao động không xác định thời hạn hưởng trợ cấp mất việc làm và dự toán kinh phí chi trả (mẫu số 9)

 

7.

Danh sách người lao động thực hiện hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng hưởng trợ cấp mất việc làm và dự toán kinh phí chi trả (mẫu số 10)

 

8.

Danh sách người lao động thực hiện theo Bộ luất Lao động tại thời điểm sắp xếp, chuyển đổi (mẫu số 11)

 

9.

Phiếu học nghề miễn phí (mẫu số 12)

 

 

Yêu cầu

 

Yêu cầu hoặc điều

Không

kiện để thực hiện

 

TTHC:

 

Các biểu mẫu đính kèm

   Thời tiết