Thẩm định thời gian công tác để hưởng cổ phần ưu đãi.

Số hồ sơ:

T-BDI-054270-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Định

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, tiền lương, tiền công

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Định.

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Định.

Cách thức thực hiện:

Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

Đối tượng thực hiện:

Tổ chức

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực

hiện TtHC:

Văn bản xác nhận

 

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước 1

 

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định

2.

Bước 2

 

Doanh nghiệp nộp (hoặc gửi qua đường bưu điện) hồ sơ đăng ký định mức lao động tại văn thư của Sở.

3.

Bước 3

 

Hồ sơ được chuyển đến Phòng Chính sách Lao động Việc làm để xem xét hồ sơ :

-  Nếu đầy đủ, hợp lệ : Soạn thảo văn bản thông báo kết quả đăng ký trình Lãnh đạo Sở ký.

-  Nếu chưa đầy đủ, không hợp lệ, : Thông báo cho doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung (điện thoại hoặc công văn).

4.

Bước 4

 

Văn thư gửi văn bản thông báo kết quả đăng ký cho doanh nghiệp.

 

Hồ sơ

1.

Văn bản đề nghị thẩm định thời gian công tác của người lao động để hưởng cổ phần ưu đãi của doanh nghiệp

2.

Quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc công bố giá trị doanh nghiệp.

3.

Danh sách lao động của doanh nghiệp tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp.

4.

Hồ sơ của người lao động.

Số bộ hồ sơ: 01 (bộ)

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

1.

Danh sách lao động của doanh nghiệp tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp (mẫu số 1)

 

 

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không

 

Các biểu mẫu đính kèm

   Thời tiết