Thủ tục đăng ký thực hiện chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính thời vụ và gia công hàng xuất khẩu theo đơn đặt hàng.

Số hồ sơ:

T-BDI-139815-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Định.

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Lao động - Thương binh và Xã hội An toàn lao động

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Định.

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Thanh tra Sở Lao động TB&XH Bình Định

Cách thức thực hiện:

Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

Thực hiện ngay sau khi nhận đầy đủ hồ sơ đăng ký của cơ sở.

Đối tượng thực hiện:

Tổ chức

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực

hiện TtHC:

Văn bản chấp thuận

 

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước 1

Lên kế hoạch, thoả thuận với đại diện của người lao động - Lên kế hoạch theo thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi hàng năm - Thoả thuận vơí đại diện người lao động kế hoạch này

2.

Bước 2

Thoả thuận với người lao động Người sử dụng lao động thoả thuận với người lao động khi làm thêm giờ theo quy định tại thông tư số 15/2003/TT-BLĐTBXH ngày 03/06/2003

3.

Bước 3

Đăng kí Gửi công văn đăng ký với sở Lao động-Thương binh và xã hội

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

 

1.

Công văn xin phép

 

Số bộ hồ sơ: 1 (bộ)

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

1.

Phiếu đăng ký kế hoạch thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ

Thông tư số

ngơi

16/2003/TT-BLĐTB...

 

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều

Không

kiện đê thực hiện TTHC:

 

 

Các biểu mẫu đính kèm

   Thời tiết