Cấp lại Bằng "Tổ quốc ghi công".

Số hồ sơ:

T-BDI-117408-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - UBND huyện, thành phố

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND huyện, thành phố.

Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

30 ngày hoàn chỉnh lập thủ tục gửi về Sở Lao động- Thương binh và Xã hội (Cục Thương binh Liệt sĩ và Người có công) để tổng hợp, trình Chính phủ cấp lại Bằng "Tổ quốc ghi công”.

Đối tượng thực hiện:

Cá nhân

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực

hiện TTHC:

Văn bản chấp thuận

 

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước 1

Thân nhân của liệt sỹ viết đơn xin cấp lại bằng Tổ quốc ghi công và đến nộp tại UBND xã, phường, thị trấn .

2.

Bước 2

UBND xã, phường, thị trấn kiểm tra lập danh sách đề nghị cấp lại bằng Tổ quốc ghi công gởi Phòng Lao động - TB&XH huyện.

3.

Bước 3

Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội kiểm tra, lập danh sách gửi Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.

4.

Bước 4

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội kiểm tra hồ sơ, lập danh sách, viết Bằng "Tổ quốc ghi công” kèm Tờ trình gửi về Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội (Cục Thương binh Liệt sĩ và Người có công) để tổng hợp, trình cấp lại Bằng "Tổ quốc ghi công”.

 

Hồ sơ

Thành phần hồ sơ

1.

Đơn xin cấp lại bằng Tổ quốc ghi công kèm theo bản sao bằng Tổ quốc ghi công (nếu có)

2.

Danh sách đề nghị cấp lại bằng Tổ quốc ghi công của xã

Số bộ hồ sơ: 2 bộ

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

1.

Đơn xin cấp lại bằng Tổ quốc ghi công

 

 

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều

Không

kiện đê thực hiện TTHC:

 

 

   Thời tiết