Quyết định trợ cấp phương tiện trợ giúp dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng.

Số hồ sơ:

T-BDI-029319-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định.

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định.

Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

30 ngày làm việc (kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ)

Đối tượng thực hiện:

Cá nhân

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực

hiện TtHC:

Quyết định hành chính

 

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước 1

Người có công với cách mạng lập thủ tục tờ khai nộp cho UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú.

2.

Bước 2

UBND xã, phường, thị trấn lập danh sách kèm toàn bộ hồ sơ chuyển đến Phòng Lao động - TBXH huyện, thành phố.

3.

Bước 3

Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội kiểm tra, lập danh sách gửi Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.

4.

Bước 4

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ra Quyết định, chuyển Quyết định về Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội thực hiện.

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

 

1.

Tờ khai (mẫu số 3-CSSK).

 

2.

Các chỉ định của cơ sở y tế

Số bộ hồ sơ: 2 bộ

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

 

1.

Tờ khai (mẫu số 3-CSSK).

Thông tư liên tịch số 17/200...

 

 

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều

Không

kiện đê thực hiện TTHC:

 

   Thời tiết