Cấp lại bản chính giấy khai sinh có yếu tố nước ngoài

Thông tin

Lĩnh vực

Hành chính tư pháp

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Phòng Hộ tịch và Tư pháp khác - Sở Tư pháp

 

Cơ quan phối hợp (nếu có):

Công an tỉnh Bình Định

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

Trong ngày. Trường hợp không giải quyết ngay trong ngày, thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ có phiếu hẹn ghi rõ ngày gửi trả kết quả cho đương sự.

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp lại bản chính Giấy khai sinh 500.000 đồng Quyết định số 24/2007/QĐ-UBND ngày 15 tháng 08 năm 2007

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Giấy khai sinh

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Cá nhân đến làm thủ tục tại phòng Hộ tịch và Tư phác khác – Sở Tư pháp Bình Định vào tất cả các ngày trong tuần, chủ nhật.

Bước 2:

Bộ phận tiếp nhận sẽ kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận giải quyết; nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn tổ chức bổ sung hồ sơ, kê khai lại.

Bước 3:

Cá nhân đến nhận kết quả tại phòng Hộ tịch và Tư phác khác - Sở Tư pháp Bình Định.

Hồ sơ

 STT

Thành phần hồ sơ

1

Tờ khai (theo mẫu quy định).

2

Bản chính Giấy khai sinh cũ (nếu có).

Số bộ hồ sơ                  01 bộ

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

Tờ khai cấp lại bản chính Giấy khai sinh

Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP ngày 29/03/2006

Yêu cầu

 STT

Nội dung

Văn bản qui định

1

- Giấy tờ hộ tịch do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp, phải được hợp pháp hóa lãnh sự, dịch ra tiếng Việt và bản dịch phải được chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.
- Trường hợp người có yêu cầu đăng ký hộ tịch không có điều kiện trực tiếp đến cơ quan đăng ký hộ tịch, thì có thể ủy quyền cho người khác làm thay. Việc ủy quyền phải bằng văn bản và phải được công chứng hoặc chứng thực hợp lệ. Nếu người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền, thì không cần phải có văn bản ủy quyền
Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005
     


   Thời tiết