Cấp giấy báo tin mộ.

Số hồ sơ:

T-BDI-140135-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - UBND huyện, thành phố

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định.

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định.

Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

Trong ngày làm việc (kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ) nếu nhận được thông tin

Đối tượng thực hiện:

Cá nhân

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực

hiện TtHC:

Cấp giấy báo tin mộ cho thân nhân liệt sĩ.

 

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước 1

Thân nhân liệt sỹ làm đơn xin đến nộp tại UBND xã, phường, thị trấn. Uỷ ban nhân dân xã, phường nơi thân nhân liệt sỹ cư trú xác nhận

2.

Bước 2

Sau đó, đến nộp hồ sơ tai Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định.

3.

Bước 3

Sở lao động thương binh và Xã hội kiểm tra hồ sơ lưu tại địa phương, cơ sở dữ liệu do Bộ lao động thương binh và xã hội chuyển về để kiểm tra thông tin nếu đầy đủ có thông tin đầy đủ, đảm bảo độ tin cậy, chính xác thì cấp giấy báo tin mộ cho thân nhân liệt sĩ.

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

 

1.

Đơn đề nghị cấp Giấy báo tin mộ

 

Số bộ hồ sơ:

1 bộ

       

 

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không

Các biểu mẫu đính kèm

   Thời tiết