Cấp giấy chứng nhận cho thương binh, bệnh binh do thương tật, bệnh tật ở cột số bị liệt hai chi dưới.

Số hồ sơ:

T-BDI-028259-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định.

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định.

Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

30 ngày làm việc (kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ)

Đối tượng thực hiện:

Cá nhân

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực

hiện TtHC:

Giấy chứng nhận

 

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước 1

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận bệnh tật và giới thiệu giám định hoặc Ban Chỉ huy quân sự, công an cấp huyện tiếp nhận và chuyển đến Bộ chỉ huy quân sự, công an cấp tỉnh kiểm tra, thống nhất với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, nếu đủ điều kiện thì cấp giấy chứng nhận bệnh tật và giới thiệu giám định.

2.

Bước 2

Hội đồng giám định y khoa căn cứ vào giấy chứng nhận bệnh tật để giám định, xác định tỷ lệ suy giảm khả năng lao động.

3.

Bước 3

Cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an căn cứ biên bản giám định bệnh tật quyết định cấp giấy chứng nhận và trợ cấp, lập phiếu trợ cấp bệnh tật.

4.

Bước 4

Chuyển hồ sơ bệnh binh đến Sở Lao động-Thương binh và Xã hội nơi bệnh binh cư trú chính thức để thực hiện chế độ ưu đãi

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

Đơn xin cấp giấy chứng nhận.

2.

Biên bản họp và đề nghị của Hội đồng xác nhận cấp xã thành phần gồm đại diện/ Đảng uỷ, Uỷ ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc (mẫu số 6-BB5).

3.

Biên bản giám định bệnh tật của Hội đồng giám định y khoa quân đội hoặc công an (mẫu số 6-BB2)

Số bộ hồ sơ:

4 bộ

     

 

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều

Không

kiện đê thực hiện TTHC:

 

Các biểu mẫu đính kèm

   Thời tiết