Xác nhận mộ đang quản lý trong nghĩa trang.

Số hồ sơ:

T-BDI-139990-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định.

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định.

Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

Tong ngày làm việc (kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ)

Đối tượng thực hiện:

Cá nhân

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực

hiện TtHC:

Giấy xác nhận

 

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước 1

Đối tượng làm Giấy đề nghị xác nhận đến nộp hồ sơ tại Sở Lao động Thương binh và xã hội Bình Định.

2.

Bước 2

Căn cứ vào hồ sơ và mộ đang quản lý trong nghĩa trang, Sở Lao động Thương binh và xã hội cấp giấy xác nhận mộ đang quản lý trong nghĩa trang cho thân nhân

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

 

1.

Giấy đề nghị Xác nhận mộ đang quản lý trong nghĩa trang.

 

Số bộ hồ sơ:

1 bộ

       

 

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều

Không

kiện để thực hiện TTHC:

 

   Thời tiết