Cấp phép hoạt động giới thiệu việc làm cho các doanh nghiệp hoạt động giới thiệu việc làm.

Số hồ sơ:

T-BDI-066899-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Định

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Lao động - Thương binh và Xã hội Việc làm

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Định.

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Định.

Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

Đối tượng thực hiện:

Tổ chức

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực

hiện TtHC:

Giấy phép

 

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước 1

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định

2.

Bước 2

Doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm trực tiếp tại bộ phận hành chính của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

3.

Bước 3

Phòng Lao động - Tiền lương - BHXH kiểm tra hồ sơ và hẹn ngày thẩm định. Trường hợp không đủ thủ tục đề nghị doanh nghiệp bổ sung hồ sơ.

4.

Bước 4

Sau khi thẩm định, trường hợp đủ điều kiện theo quy định, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp Giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm cho doanh nghiệp.

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

Đơn đề nghị cấp phép

2.

Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch - Đầu tư.

3.

Bản sao giấy chứng nhận ký quỹ: có ít nhất 300 triệu đồng Việt nam ký quỹ tại ngân hàng để giải quyết rủi ro và các khoản đền bù có thể xảy ra trong quá trình hoạt động;

4.

Giấy tờ, văn bản liên quan :

+ Trường hợp thuê trụ sở làm việc : phải có hợp đồng thuê trụ sở làm việc có công chứng, thời gian thuê tối thiểu 36 tháng .

+ Trường hợp trụ sở làm việc là sở hữu của doanh nghiệp : phải có bản sao giấy chứng nhận sở hữu.

-Những trường hợp khác : phải có giấy tờ liên quan có công chứng.

+ Bản kê khai trang thiết bị, phương tiện làm việc : ghi rõ tên trang thiết bị, số lượng, giám đốc ký tên đóng dấu;

+ Danh sách nhân viên làm việc tại doanh nghiệp gồm : có ít nhất 05 nhân viên có trình độ cao đẳng trở lên thuộc các chuyên ngành kinh tế, luật, ngoại ngữ; mỗi chuyên ngành phải có ít nhất một người;

5.

Bản sao văn bằng chuyên ngành của nhân viên (có công chứng).

+Lý lịch cá nhân có chứng thực của địa phương (bản photo)

Ghi chú : các giấy tờ, văn bản photocopy từ bản chính phải có xác nhận sao y bản chính của cơ quan có thẩm quyền.

Số bộ hồ sơ: 03 (bộ)

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

1.

Đơn đề nghị cấp phép (Mẫu số 05)

Thông tư số 20/2005/TT-BLĐTB...

 

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều

Không

kiện để thực hiện TTHC:

 

   Thời tiết