Đăng ký hoạt động giới thiệu việc làm cho chi nhánh của doanh nghiệp.

Số hồ sơ:

T-BDI-138899-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Định

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Lao động - Thương binh và Xã hội Việc làm

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Định.

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Định.

Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

Đối tượng thực hiện:

Tổ chức

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực

hiện TtHC:

Chứng chỉ hành nghề Thông báo

 

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước

1

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định

2.

Bước

2

Doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm trực tiếp tại bộ phận hành chính của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

3.

Bước

3

Phòng Lao động - Tiền lương - BHXH kiểm tra hồ sơ và hẹn ngày thẩm định. Trường hợp không đủ thủ tục đề nghị doanh nghiệp bổ sung hồ sơ.

4.

Bước

4

Sở LĐTBXH có trách nhiệm ra thông báo về Chi nhánh được hoạt động giới thiệu việc làm trên địa bàn trong thời hạn 15 ngày làm việc. Nếu không cấp phép phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

 

1.

Bản đăng ký hoạt động giới thiệu việc làm cho Chi nhánh bao gồm: Tên doanh nghiệp, địa

 

 

chỉ, số điện thoại, fax, email, số tài khoản giao dịch, số giấy phép đăng ký kinh doanh, số giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm được cấp, họ và tên Tổng giám đốc (giám đốc), tên chi nhánh, địa chỉ, số điện thoại, fax, email, số tài khoản giao dịch, họ tên người đứng đầu chi nhánh, số giáy chứng nhận đăng ký hoạt động của Chi nhánh, kế hoạch hoạt động giới thiệu việc làm của Chi nhánh (mẫu 5a)

2.

Bản sao giấy phép đăng ký kinh doanh và giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm của doanh nghiệp (có chứng thực theo qui định của pháp luật)

3.

Các giấy tờ và văn bản chứng minh Doanh nghiệp đảm bảo đủ các điều kiện để Chi nhánh hoạt động giới thiệu việc làm bao gồm: bản sao (có chứng thực theo qui định của pháp luật), giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc văn bản giao trụ sở làm việc cho Chi nhánh sử dụng của cơ quan có thẩm quyền hoặc hợp đồng thuê trụ sở làm việc để đảm bảo cho hoạt động giới thiệu việc làm trong thời hạn tối thiểu 36 tháng; bản kê khai trang thiết bị, phương tiện làm việc phục vụ cho hoạt động giới thiệu việc làm, danh sách nhân viên của chi nhánh tại thời điểm đề nghị chấp thuận hoạt động

Số bộ hồ sơ: 03 (bộ)

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

1.

Đơn đề nghị cấp phép (Mẫu số 05)

Thông tư số 20/2005/TT-BLĐTB...

 

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều

Không

kiện để thực hiện TTHC:

 

   Thời tiết