Số hồ sơ:

T-BDI-139003-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Định.

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo hiểm thất nghiệp

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Định.

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Trung tâm giới thiệu việc làm , Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Định.

Cơ quan phối hợp (nếu có):

Bảo hiểm Xã hội Bình Định

Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp

Đối tượng thực hiện:

Cá nhân

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực

hiện TtHC:

Tư vấn trực tiếp, giới thiệu việc làm

 

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước

1

Sau khi nhận được Quyết định của Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp của người thất nghiệp, Trung tâm giới thiệu việc làm tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí cho người thất nghiệp trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp.

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

Quyết định của Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp của người thất nghiệp

Số bộ hồ sơ:

1 (bộ)

     

 

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều

Không

kiện đê thực hiện TTHC:

 

   Thời tiết