Đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Số hồ sơ:

T-BDI-139036-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Định.

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo hiểm thất nghiệp

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Định.

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Định.

Cơ quan phối hợp (nếu có):

Bảo hiểm Xã hội Bình Định

Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.

Đối tượng thực hiện:

Cá nhân

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực

hiện TtHC:

Quyết định hành chính

 

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước 1

Người lao động đăng ký thất nghiệp tại Phòng LĐTBXH cấp huyện trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày bị mất việc làm

2.

Bước 2

Người lao động nộp đầy đủ hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp trong thời gian 15 ngày kể từ ngày đăng ký thất nghiệp.

3.

Bước 3

Cơ quan quản lý lao động địa phương xem xét hồ sơ (nếu đủ thủ tục nhận/ không đủ thủ tục đề nghị đơn vị bổ sung hồ sơ), xác nhận định mức, thời gian hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp, chuyển Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ra quyết định.

4.

Bước 4

Phòng thực hiện chức năng quản lý nhà nước thẩm định hồ sơ trình Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ra quyết định, chuyển quyết định cho cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện chế độ.

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

Đơn đăng ký thất nghiệp

2.

Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định.

3.

Bản sao hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc xác nhận của đơn vị cuối cùng trước khi thất nghiệp.

4.

Sổ Bảo hiểm xã hội.

Số bộ hồ sơ: 1 (bộ)

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

1.

Đơn đăng ký thất nghiệp

Thông tư số 04/2009/TT-BLĐTB...

2.

Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (mẫu số 2).

Thông tư số 04/2009/TT-BLĐTB...

 

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều

Không

kiện để thực hiện TTHC:

 

   Thời tiết