Cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Trung tâm hỗ trợ kết hôn

Thông tin

Lĩnh vực

Bổ trợ tư pháp

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Sở Tư pháp tỉnh Bình Định

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Phòng Hộ tịch và Tư pháp khác - Sở Tư pháp

Cơ quan phối hợp (nếu có):

 

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

07 ngày, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không Không  

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Giấy đăng ký

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Tổ chức đến làm thủ tục tại phòng Hộ tịch và Tư phác khác – Sở Tư pháp Bình Định vào tất cả các ngày trong tuần, trừ thứ bảy và chủ nhật.

Bước 2:

Bộ phận tiếp nhận sẽ kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận giải quyết; nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn tổ chức bổ sung hồ sơ, kê khai lại.

Bước 3:

Nhận Giấy đăng ký hành nghề luật sư tại phòng Hộ tịch và Tư phác khác - Sở Tư pháp Bình Định.

Hồ sơ

 STT

Thành phần hồ sơ

1

Tờ khai đăng ký hoạt động theo mẫu quy định

2

Bản sao Quyết định thành lập Trung tâm của Tổ chức chủ quản

3

Lý lịch cá nhân theo mẫu quy định, Phiếu lý lịch tư pháp của người dự kiến đứng đầu Trung tâm;
4 Giấy tờ chứng minh về địa điểm đặt trụ sở của Trung tâm
5 Dự kiến chương trình, kế hoạch hoạt động hỗ trợ việc kết hôn theo nguyên tắc nhân đạo, phi lợi nhuận

Số bộ hồ sơ                  01 bộ

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

 Tờ khai đăng ký hoạt động hỗ trợ kết hôn.

Quyết định số 15/2003/QĐ-BTP ngày 12/02/2003 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Lý lịch cá nhân (của người dự kiến đứng đầu Trung tâm hỗ trợ kết hôn)

Quyết định số 15/2003/QĐ-BTP ngày 12/02/2003 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Yêu cầu

 STT

Nội dung

Văn bản qui định

1

Không  
     


Các biểu mẫu đính kèm

   Thời tiết