Công chứng việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng, giao dịch

Thông tin

Lĩnh vực

Công chứng

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Sở Tư pháp tỉnh Bình Định

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Phòng Hộ tịch và Tư pháp khác - Sở Tư pháp

Cơ quan phối hợp (nếu có):

 Công an, UBND xã, phường, thị trấn; Tài nguyên Môi trường…. khi cần phải xác minh hoặc cung cấp các thông tin có liên quan đến việc công chứng hợp đồng.

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

Ngay trong buổi làm việc; nếu nộp hồ sơ sau 10g30ph buổi sáng thì trả kết quả sang buổi chiều và nộp hồ sơ sau 16 giờ thì trả kết quả sang ngày làm việc hôm sau.(Không tính thời gian xác minh làm rõ những trường hợp cần phải kiểm tra)

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí công chứng Mức phí theo loại việc; Mức thu là 40.000đồng (trừ việc sửa đổi, tăng giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch thì áp dụng mức thu được xác định theo giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch. Theo đó mức thu tối thiểu là 100.000 đồng, tối đa 10triệu đồng. Thông tư số 91/2008/TT-LT-BTC-BTP ngày 17/10/2008 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Hợp đồng sửa đổi “hợp đồng, giao dịch” đã được công chứng.

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Người yêu cầu công chứng giấy uỷ quyền có mặt tại Phòng công chứng và nộp phiếu yêu cầu công chứng; Nếu người yêu cầu công chứng ở trong tình trạng già yếu không thể đi lại được hoặc đang bị tạm giữ, tạm giam, đang thi hành án phạt tù hoặc có lý do chính đáng khác không thể đến trụ sở Phòng công chứng được thì thông qua người đại diện đề nghị Công chứng viên (CCV) đến tại nơi ở của người đó để thực hiện công chứng giấy uỷ quyền

Bước 2:

CCV tiến hành việc kiểm tra nhân thân, năng lực hành vi của người yêu cầu công chứng;

Bước 3:

CCV đọc văn bản cho người yêu cầu công chứng nghe hoặc người yêu cầu công chứng tự đọc giấy uỷ quyền. Nếu cần chỉnh sửa, bổ sung thì yêu cầu CCV chỉnh sửa (nếu hợp đồng do CCV soạn thảo).

4

Người yêu cầu công chứng ký giấy uỷ quyền, CCV chứng nhận giấy uỷ quyền.

5 Đóng dấu vào hợp đồng, thu phí công chứng và trả hợp đồng đã được công chứng.

Hồ sơ

 STT

Thành phần hồ sơ

1

Hợp đồng sửa đổi “ Hợp đồng,giao dịch” đã được soạn thảo sẵn, nếu không tự soạn thảo được thì đề nghị Công chứng viên soạn thảo.

2

Giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ khác do cơ quan có thẩm quyền cấp và còn gía trị sử dụng của các chủ thể giao kết hợp đồng.

3

Hợp đồng, giao dịch đã được công chứng cần sửa đổi

Số bộ hồ sơ                  01 bộ

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

   

Yêu cầu

 STT

Nội dung

Văn bản qui định

1

Không  
     


Các biểu mẫu đính kèm

   Thời tiết