Chấm dứt hợp đồng cộng tác giữa Trung tâm với cộng tác viên

Thông tin

Lĩnh vực

Trợ giúp pháp lý

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Sở Tư pháp tỉnh Bình Định

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Bình Định

Cơ quan phối hợp (nếu có):

Sở, ban, ngành của tỉnh; các phòng, ban chuyên môn của huyện, thành phố và UBND xã, phường, thị trấn.

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 7 ngày làm việc , kể từ ngày chấm dứt hợp đồng cộng tác , Trung tâm thanh lý hợp đồng công tác với cộng tác viên.

Đối tượng thực hiện

Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không Không  

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Quyết định chấm dứt hợp đồng cộng tác; biên bản thanh lý hợp đồng cộng tác. Cộng tác viên nộp lại thẻ cộng tác viên và bàn giao lại hồ sơ vụ việc trợ giúp pháp lý đang thực hiện cho Trung tâm.

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Cộng tác viên nộp đơn đề nghị chấm dứt hợp đồng cộng tác hoặc Trung tâm trợ giúp pháp lý phát hiện cộng tác viên có hành vi vi phạm các quy định về việc sử dụng Thẻ cộng tác viên hoặc vi phạm pháp luật trợ giúp pháp lý đến mức phải chấm dứt hợp đồng cộng tác hoặc cộng tác viên nhận một trong các trường hợp bị thu hồi thẻ cộng tác viên quy định tại khoản 1 điều 30 Nghị định số 07/NĐ - CP.

Bước 2:

Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý làm văn bản đề nghị Giám đốc Sở Tư pháp thu hồi thẻ cộng tác viên (gửi kèm văn bản xác nhận vi phạm pháp luật của cộng tác viên).

Bước 3:

Trung tâm quyết định chấm dứt hợp đồng cộng tác viên và thanh lý hợp đồng cộng tác với cộng tác viên.

Hồ sơ

 STT

Thành phần hồ sơ

1

Đơn đề nghị chấm dứt hợp đồng cộng tác (bản chính) hoặc văn bản xác định cộng tác viên có hành vi vi phạm về quy định sử dụng thẻ hoặc vi phạm pháp luật trợ giúp pháp lý.

2

Quyết định thu hồi thẻ (bản chính) trong trường hợp vi phạm pháp luật về trợ giúp pháp lý.

Số bộ hồ sơ                  01 bộ

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

   
   

Yêu cầu

 STT

Nội dung

Văn bản qui định

1

Không  
     


   Thời tiết