Chuyển vụ việc trợ giúp pháp lý cho Trung tâm trợ giúp pháp lý khác

Thông tin

Lĩnh vực

Trợ giúp pháp lý

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Sở Tư pháp tỉnh Bình Định

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Bình Định

Cơ quan phối hợp (nếu có):

Sở, ban, ngành của tỉnh; các phòng, ban chuyên môn của huyện, thành phố và UBND xã, phường, thị trấn.

Cách thức thực hiện

Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

Đối với những vụ việc yêu cầu TGPL đơn giản thì giải quyết ngay sau khi nhận đủ hồ sơ vụ việc TGPL theo quy định của pháp luật; những vụ việc phức tạp được giải quyết trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý vụ việc hoặc nhận đủ các giấy tờ, tài liệu cần bổ sung.Trong trường hợp cần xác minh thì thời hạn kéo dài thêm nhưng không quá 30 ngày làm việc.

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không Không  

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

- Phiếu chuyển của Trung tâm Trợ giúp pháp lý thụ lý vụ việc; - Thông báo chuyển vụ việc trợ giúp pháp lý cho người được trợ giúp pháp lý.

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Người được TGPL tự mình hoặc thông qua người thân thích, người đại diện đến Trung tâm TGPL; Chi nhánh TGPL của Trung tâm yêu cầu TGPL hoặc yêu cầu TGPL thông qua đường công văn, điện thoại…

Bước 2:

Chuyên viên trực kiểm tra các loại giấy tờ chứng minh người thuộc diện được TGPL, các giấy tờ liên quan đến nội dung vụ việc yêu cầu TGPL và hướng dẫn người được TGPL viết đơn yêu cầu TGPL.

Trung tâm trợ giúp pháp lý thụ lý hồ sơ, sau khi nghiên cứu và xét thấy có căn cứ cần thiết phải chuyển cho Trung tâm trợ giúp pháp lý ở địa phương khác thì làm văn bản chuyển vụ việc đó cho Trung tâm trợ giúp pháp lý địa phương khác có thẩm quyền thực hiện;

Bước 3:

Trung tâm trợ giúp pháp lý đã thụ lý gửi phiếu chuyển (bản chính) kèm theo hồ sơ thụ lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý (bản gốc)

Hồ sơ

 STT

Thành phần hồ sơ

1

Đơn yêu cầu TGPL theo mẫu qui định;

2

Bản sao giấy tờ chứng minh người thuộc diện được TGPL theo quy định của pháp luật;

3

Bản sao các giấy tờ liên quan đến nội dung vụ việc yêu cầu TGPL;
4 Giấy ủy quyền (nếu người được TGPL không thể trực tiếp nộp đơn yêu cầu TGPL).

Số bộ hồ sơ                  01 bộ

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

 Đơn yêu cầu TGPL. Thông tư số 05/2008/TT-BTP ngày 23/09/2008 Hướng dẫn nghiệp vụ TGPL và quản lý nhà nước
   

Yêu cầu

 STT

Nội dung

Văn bản qui định

1

Không  
     


Các biểu mẫu đính kèm

   Thời tiết