Ký hợp đồng cộng tác giữa Giám đốc Trung tâm với cộng tác viên

Thông tin

Lĩnh vực

Trợ giúp pháp lý

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Sở Tư pháp tỉnh Bình Định

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Bình Định

Cơ quan phối hợp (nếu có):

Sở, ban, ngành của tỉnh; các phòng, ban chuyên môn của huyện, thành phố và UBND xã, phường, thị trấn.

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được lấy thẻ Cộng tác viên. Trung tâm trợ giúp pháp lý mời Cộng tác viên đến ký kết hợp đông công tác.

Đối tượng thực hiện

Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không Không  

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Hợp đồng cộng tác được ký kết giữa Trung tâm trợ giúp pháp lý Chi nhánh Trung tâm và Cộng tác viên.

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Cộng tác viên đến Trung tâm trợ giúp pháp lý hoặc thông qua Chi nhánh của Trung tâm nơi mình cư chú hoặc công tác xuất trình Quyết định công nhận, thẻ cộng tác viên và đề nghị ký hợp đồng.

Bước 2:

Giám đốc Trung tâm hoặc uỷ quyền cho Chi nhánh ký hợp đồng cộng tác với cộng tác viên.

Bước 3:

 

Hồ sơ

 STT

Thành phần hồ sơ

1

Quyết định công nhận và cấp thẻ Cộng tác viên (Bản sao hoặc bản chụp từ bản chính);

2

Thẻ Cộng tác viên (Bản sao hoặc bản chụp từ bản chính);

3

 

4

 

5

 

Số bộ hồ sơ                  01 bộ

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

   
   

Yêu cầu

 STT

Nội dung

Văn bản qui định

1

Không  
     


   Thời tiết