Thực hiện trợ giúp pháp lý bằng hình thức tham gia đại diện ngoài tố tụng

Thông tin

Lĩnh vực

Trợ giúp pháp lý

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Sở Tư pháp tỉnh Bình Định

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Bình Định

Cơ quan phối hợp (nếu có):

Các cơ quan, tổ chức có liên quan đến vụ việc yêu cầu đại diện.

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không Không  

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Quyết định hành chính

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Người được TGPL tự mình hoặc thông qua người thân thích, người đại diện đến Trung tâm TGPL; Chi nhánh TGPL của Trung tâm yêu cầu TGPL hoặc gửi theo đường bưu điện, nhân viên văn thư tiếp nhận thông báo cho chuyên viên trực xử lý..

Bước 2:

Chuyên viên trực kiểm tra các loại giấy tờ chứng minh người thuộc diện được TGPL, các giấy tờ liên quan đến nội dung vụ việc yêu cầu TGPL và hướng dẫn người được TGPL viết đơn yêu cầu TGPL. Nếu hồ sơ yêu cầu TGPL hợp lệ, chuyên viên trực vào sổ theo dõi, tổng hợp vụ việc TGPL và thông báo cho Trợ giúp viên pháp lý trực nghiên cứu, hướng xử lý giải quyết và báo cáo Giám đốc, Trưởng Chi nhánh quyết định;

Bước 3:

Trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hò sơ vụ việc TGPL, Trợ giúp viên Pháp lý dự thảo quyết định cử Luật sư cộng tác viên hoặc Trợ giúp viên tham gia tố tụng. Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định cử người tham gia tố tụng, Giám đốc Trung tâm, Trưởng Chi nhánh phải gửi quyết định cho người được TGPL.

Hồ sơ

 STT

Thành phần hồ sơ

1

Đơn yêu cầu TGPL theo mẫu qui định;

2

Bản sao giấy tờ chứng minh người thuộc diện được TGPL theo quy định của pháp luật;
3 Bản sao các giấy tờ: Quyết định tạm giữ, Quyết định khởi tố bị can, Quyết định khởi tố vụ án, Bản kết luận điều tra, Bản án hoặc Quyết định chưa có hiệu lực pháp luật của Tòa án; Biên lai thu tiền tạm ứng phí, giấy triệu tập đương sự…

4

Giấy tờ khác liên quan đến nội dung vụ việc dân sự, Hôn nhân và gia đình…

5

  Giấy ủy quyền (người được TGPL không thể trực tiếp nộp đơn yêu cầu TGPL).

Số bộ hồ sơ                  01 bộ

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

 Đơn yêu cầu TGPL.  Thông tư số 05/2008/TT-BTP ngày 23/09/2008 Hướng dẫn nghiệp vụ TGPL và quản lý nhà nước
   

Yêu cầu

 STT

Nội dung

Văn bản qui định

1

Không  
     


Các biểu mẫu đính kèm

   Thời tiết