Từ chối hoặc không tiếp tục thực hiện trợ giúp pháp lý

Thông tin

Lĩnh vực

Trợ giúp pháp lý

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Sở Tư pháp tỉnh Bình Định

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Bình Định

Cơ quan phối hợp (nếu có):

Các cơ quan, tổ chức có liên quan đến vụ việc yêu cầu đại diện.

Cách thức thực hiện

Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

Khi phát hiện có căn cứ để từ chối hoặc không tiếp tục thực trợ giúp pháp lý.

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không Không  

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Thông báo về việc từ chối hoặc không tiếp tục thực hiện TGPL.

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Người được TGPL tự mình hoặc thông qua người thân thích, người đại diện đến Trung tâm TGPL; Chi nhánh TGPL của Trung tâm yêu cầu TGPL hoặc yêu cầu TGPL thông qua đường công văn, điện thoại…

Bước 2:

Chuyên viên trực kiểm tra các loại giấy tờ chứng minh người thuộc diện được TGPL, các giấy tờ liên quan đến nội dung vụ việc yêu cầu TGPL và hướng dẫn người được TGPL viết đơn yêu cầu TGPL. Nếu hồ sơ yêu cầu TGPL hợp lệ, chuyên viên trực vào sổ theo dõi, tổng hợp vụ việc TGPL và thông báo cho Trợ giúp viên pháp lý trực thực hiện tư vấn pháp luật bằng văn bản hoặc trực tiếp bằng miệng

Bước 3:

  Người thực hiện trợ giúp pháp lý nghiên cứu hồ sơ vụ việc trợ giúp pháp lý, phát hiện có căn cứ để từ chối hoặc không tiếp tục thực hiện trợ giúp pháp lý thì soạn văn bản thông báo cho người được trợ giúp pháp lý biết về từ chối hoặc không tiếp tục thực hiện trợ giúp pháp lý.

Hồ sơ

 STT

Thành phần hồ sơ

1

Đơn yêu cầu TGPL theo mẫu qui định;

2

Bản sao giấy tờ chứng minh người thuộc diện được TGPL theo quy định của pháp luật;
3   Bản sao các giấy tờ liên quan đến nội dung vụ việc yêu cầu TGPL;

4

  Giấy ủy quyền (nếu người được TGPL không thể trực tiếp nộp đơn yêu cầu TGPL).

5

 

Số bộ hồ sơ                  01 bộ

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

Đơn yêu cầu TGPL.  Thông tư số 05/2008/TT-BTP ngày 23/09/2008 Hướng dẫn nghiệp vụ TGPL và quản lý nhà nước
   

Yêu cầu

 STT

Nội dung

Văn bản qui định

1

Không  
     


Các biểu mẫu đính kèm

   Thời tiết