Cấp giấy phép xây dựng công trình từ cấp II trở xuống nhà ở riêng lẻ ở đô thị (trừ công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh).

Thông tin

Lĩnh vực

Xây dựng

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

UBND huyện, thành phố

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Phòng Công thương/phòng Quản lý đô thị - UBND các huyện.

Cơ quan phối hợp (nếu có):

 

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

Không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với công trình; không quá 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với nhà ở riêng lẻ.

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy phép xây dựng   50.000 đồng/giấy phép  Thông tư số 03/2001/TT-BTC ngày 11 tháng 01 năm 2001 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Giấy phép

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Tổ chức hoặc cá nhân nộp hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng tại Bộ phận 1 cửa UBND các huyện, lấy phiếu biên nhận có ghi rõ ngày nhận và ngày hẹn trả kết quả.

Bước 2:

Bộ phận 1 cửa chuyển hồ sơ cho Phòng Công thương (hoặc phòng Quản lý đô thị của các huyện An Nhơn, Hoài Nhơn) xem xét, giải quyết.

Bước 3:

Phòng Công thương (phòng Quản lý đô thị) kiểm tra và tham mưu cho UBND huyện tiến hành cấp giấy phép xây dựng, sau đó chuyển lại cho Bộ phận 1 cửa.

Bước 4:

Tổ chức hoặc cá nhân nộp phí và nhận Giấy phép xây dựng tại Bộ phận 1 cửa UBND huyện.

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1

Đơn xin cấp giấy phép xây dựng, theo mẫu, 01 bản chính.

2

Bản sao một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai, có chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

3

02 bộ hồ sơ thiết kế (khổ A3) thể hiện được vị trí mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng điển hình; mặt bằng móng của công trình; sơ đồ vị trí hoặc tuyến công trình; sơ đồ hệ thống và điểm đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước; ảnh chụp hiện trạng (đối với công trình sửa chữa, cải tạo yêu cầu phải có giấy phép xây dựng); đối với công trình xây dựng dọc theo các trục đường cảnh quan của thành phố đã được UBND tỉnh quyết định công nhận, thiết kế kiến trúc công trình phải do kiến trúc sư có chứng chỉ hành nghề, thiết kế;

4

Hồ sơ khảo sát xây dựng: Đối với công trình nhà ở tư nhân từ 04 tầng trở lên phải có hồ sơ khảo sát địa chất công trình (trừ nhà 04 tầng ở khu vực dân cư cũ, có thể lấy số liệu khảo sát của các công trình lân cận).

5

Ngoài các thành phần hồ sơ đã nêu, trước khi cấp GPXD cần bổ sung thêm một trong những thủ tục đối với các công trình thuộc các trường hợp bắt buộc sau:
a. Thỏa thuận về kiến trúc của Sở Xây dựng đối với các công trình có số tầng cao ≥ 6.
b. Kết quả thi tuyển kiến trúc đối với các công trình phải thi tuyển kiến trúc được quy định tại quy chế thi tuyển kiến trúc theo Thông tư số 05/2005/TT-BXD ngày 12/4/2005.
c. Kết quả thẩm định thiết kế cơ sở đối với công trình phải được thẩm định thiết kế cơ sở được quy định tại Luật Xây dựng, Điều 14 Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ.
d. Thỏa thuận bằng văn bản của cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa theo thẩm quyền đối với các công trình thuộc phạm vi khu di tích theo Luật Di sản.
đ. Thỏa thuận bằng văn bản của cấp có thẩm quyền quản lý đường bộ đối với các công trình phải đấu nối với quốc lộ, tỉnh lộ hoặc các công trình cần thiết phải xây dựng trong hành lang bảo vệ đường theo Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 của Chính phủ, Thông tư 13/2005/TT-BGTVT ngày 07/11/2005 của Bộ Giao thông vận tải, Chỉ thị số 12/2006/CT-UBND ngày 08/6/2006 của UBND tỉnh.
e. Kết quả thẩm định về PCCC đối với các công trình phải được thẩm định về PCCC quy định tại Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ.
g. Kết quả thẩm định đánh giá tác động môi trường hoặc xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường của cấp có thẩm quyền đối với các công trình phải thực hiện các thủ tục này theo quy định Luật Môi trường, Nghị định 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ.
h. Đối với các công trình phục vụ chuyên ngành khác, việc cấp GPXD cần tham khảo các cơ quan nhà nước quản lý ngành về thủ tục pháp lý trước khi cấp GPXD (điện, nước, viễn thông, thủy lợi…).

Số bộ hồ sơ                  03 bộ. (01 bộ gốc + 02 bộ chứng thực)

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

 Đơn xin cấp giấy phép xây dựng  Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

 

Nội dung

Văn bản qui định

1 Không  
   Thời tiết