Chấm dứt hoạt động dự án đầu tư (Trường hợp nhà đầu tư tự nguyện chấm dứt hoạt động dự án)

Thông tin

Lĩnh vực

Thành lập và hoạt động doanh nghiệp

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định

 

Cơ quan phối hợp (nếu có):

 

Cách thức thực hiện

Qua Internet Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không
Không
 
 
 
 

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Quyết định thu hồi Giấy CNĐT

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định

Bước 2:

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền(có giấy ủy quyền) nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: http://dangky.kktbinhdinh.vn/dkdt/
Công chức tiếp nhận và xem xét tính đầy đủ, thống nhất của hồ sơ
- Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.
- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại.

Bước 3:

Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng Quản lý Đầu tư gửi Thông báo thu hồi Giấy chứng nhận ĐKKD của doanh nghiệp. Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ tại Phòng Quản lý Đầu tư.

Bước 4:

 

Hồ sơ

 STT

Thành phần hồ sơ

1

- Văn bản đề nghị chấm dứt hoạt động dự án của nhà đầu tư;

2

- Kèm theo hồ sơ: Dự án đầu tư; Giấy chứng nhận đầu tư; Hợp đồng thuê đất hoặc Quyết định giao đất và Biên bản bàn giao đất.
3   - Trường hợp chấm dứt hoạt động dự án đồng thời giải thể doanh nghiệp, cần bổ sung:
+ Quyết định giải thể;
+ Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh tóan hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;
+ Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết;
+ Giấy Chứng nhận đầu tư hoặc Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh;
+ Con dấu, Giấy Chứng nhận đăng ký mẫu dấu (nộp cho công an)
+ Giấy Chứng nhận đăng ký mã số thuế của doanh nghiệp; số hóa đơn GTGT chưa sử dụng (nộp cho cơ quan thuế);
+ Báo cáo tóm tắt về việc thực hiện thủ tục giải thể; trong đó, cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ, gồm cả nợ thuế và giải quyết quyền lợi hợp pháp của người lao động.
4  

Số bộ hồ sơ                  01 bộ;

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

 

 
 

 

Yêu cầu

 STT

Nội dung

Văn bản qui định

1

Không

 
     


   Thời tiết