Cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài đại diện tổ chức phi chính phủ làm việc tại Việt Nam.

Thông tin

Lĩnh vực

Lao động - Thương binh và Xã hội

Việc làm

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Sở Lao động Thương binh và xã hội

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Định.

 

Cơ quan phối hợp (nếu có):

Ban QL khu CN, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghiệp cao.

Cách thức thực hiện

Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không
 
 

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Giấy phép

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Tổ chức, cá nhân có sử dụng lao động là người nước ngoài nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Lao động – Tiền lương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Định .

Bước 2:

Phòng Lao động - Tiền lương kiểm tra hồ sơ (nếu đủ thủ tục nhận/ không đủ thủ tục đề nghị tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ) và viết giấy biên nhận hồ sơ cho tổ chức, cá nhân.

Bước 3:

Tổ chức, cá nhân có sử dụng lao động là người nước ngoài nộp lệ phí cấp Giấy phép lao động tại Phòng Kế hoạch – Tài chính của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội theo quy định.

Bước 4:

Tổ chức, cá nhân đến tại nhận Giấy phép lao động tại Phòng Lao động - Tiền lương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Định .

Hồ sơ

 STT

Thành phần hồ sơ

1

Giấy chứng nhận của tổ chức phi chính phủ nước ngoài được phép hoạt động theo qui định của pháp luật Việt Nam

2

Lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người nước ngoài cư trú trước khi đến Việt Nam cấp
3 Bản lý lịch tự thuật của người nước ngoài có dán ảnh (Mẫu số 2)
4 Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở nước ngoài hoặc được cấp ở Việt Nam theo qui định của Bộ Y tế VN.
5 Bản sao chứng nhận về trình độ chuyên môn, kỹ thuật phù hợp với chuyên môn, công việc và yêu cầu của người sử dụng lao động.
6 03 ảnh màu (3cmx4cm) chụp không quá 6 tháng tính từ thời điểm nộp hồ sơ.
7 Văn bản đề nghị cấp GPLĐ của người sử dụng lao động (Mẫu 4)
Các văn bản tiếng nước ngoài được dịch ra tiếng Việt Nam và công chứng

Số bộ hồ sơ                  01 bộ;

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

Bản lý lịch tự thuật của người nước ngoài có dán ảnh (Mẫu số 2)

Thông tư số 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 06 năm 2008 HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 34/2008/NĐ-CP NGÀY 25 THÁNG 3 NĂM 2008 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ TUYỂN DỤNG VÀ QUẢN LÝ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

Văn bản đề nghị cấp Giấy phép lao động của người sử dụng lao động hoặc đối tác phía Việt Nam (mẫu số 4)  

Yêu cầu

 STT

Nội dung

Văn bản qui định

1

Không

 


   Thời tiết