Công nhận Nội quy lao động

Thông tin

Lĩnh vực

Lao động - Thương binh và Xã hội

Lao động, tiền lương, tiền công

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Sở Lao động Thương binh và xã hội

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định

Cơ quan phối hợp (nếu có):

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không
 
 

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Thông báo công nhận về việc đăng ký Nội quy lao động

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định

Bước 2:

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền (có giấy ủy quyền) nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Văn phòng Ban quản lý KKT – số 65 Tây sơn, Quy Nhơn. Công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xem xét tính đầy đủ, thống nhất của hồ sơ
Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì ghi phiếu tiếp nhận cho doanh nghiệp.
Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc cần bổ sung thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN khai lại cho đầy đủ

Bước 3:

Công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển Phiếu tiếp nhận và trả kết quả (kèm hồ đăng ký của DN) sang phòng Quản lý doanh nghiệp để kiểm tra.

Bước 4:

Người được phân công thụ lý hồ sơ của phòng Quản lý doanh nghiệp kiểm tra nội dung và sự phù hợp của hồ sơ theo các quy định hiện hành
o. Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì làm thủ tục cấp lại giấy phép cho người nước ngòai
p. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc cần bổ sung thì hướng dẫn cho doanh nghiệp điều chỉnh, bổ sung lại những điều khoản chưa phù hợp với quy định.

Bước 5:

Lãnh đạo phòng kiểm tra lại hồ sơ lần cuối:
- Nếu hồ sơ đảm bảo đầy đủ và đúng quy định thì đề nghị lãnh đạo Ban ký giấy phép
- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì yêu cầu chuyên viên theo dõi xem xét lại và đề nghị doanh nghiệp bổ sung

Bước 6: Chuyển hồ sơ đã được lãnh đạo Ban ký duyệt cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho doanh nghiệp.
+ Trong thời hạn 03 (ba) ngày (tính theo ngày làm việc) kể từ ngày người nước ngoài phát hiện giấy phép lao động bị mất hoặc bị hỏng, người nước ngoài phải báo cáo người sử dụng lao động hoặc đối tác phía Việt Nam bằng văn bản, nội dung báo cáo phải giải trình rõ lý do bị mất hoặc bị hỏng.
+ Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày tính theo ngày dương lịch kể từ ngày giấy phép lao động bị mất hoặc bị hỏng, người sử dụng lao động hoặc đối tác phía Việt Nam phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động cho Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định

Hồ sơ

 STT

Thành phần hồ sơ

1

- Văn bản đăng ký Nội quy lao động

2

- Quyết định của giám đốc doanh nghiệp về việc ban hành Nội quy lao động
3 - Nội quy lao động của doanh nghiệp xây dựng
4 - Các văn bản quy định của doanh nghiệp có liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất (nếu có)

Số bộ hồ sơ                  01 bộ;

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

Văn bản đăng ký nội quy lao động

Thông tư 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 41/CP ngày 06/7/1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Bộ Luật lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 33/2003/NĐ-CP ngày 02/4/2003 của Chính phủ

Quyết định của giám đốc doanh nghiệp về việc ban hành Nội quy lao động  

Yêu cầu

 STT

Nội dung

Văn bản qui định

1

Không

 


   Thời tiết