Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (trong khu kinh tế)

Thông tin

Lĩnh vực

Thành lập và hoạt động doanh nghiệp

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định

 

Cơ quan phối hợp (nếu có):

 

Cách thức thực hiện

Qua Internet Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

Trong ngày làm việc.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không
   
 
 
 

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Biên nhận

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định

Bước 2:

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền(có giấy ủy quyền) nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn.
Công chức tiếp nhận và xem xét tính đầy đủ, thống nhất của hồ sơ
- Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.
- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại.

Bước 3:

  Trong ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ phận 1 cửa trả kết quả cho doanh nghiệp.

Bước 4:

 

Bước 5:

 

Hồ sơ

 STT

Thành phần hồ sơ

1

- 01 Thông báo tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp (theo mẫu Phụ lục V-4 Thông tư số 03/2006/TT-BKH)

2

- 01 Quyết định và Biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên

Số bộ hồ sơ                  01 bộ

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

   
   
   
   

Yêu cầu

 STT

Nội dung

Văn bản qui định

1

 Thông báo tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp  Thông tư 03/2006/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
     


   Thời tiết