Thông báo khi người nước ngòai đến chào bán dịch vụ.

Thông tin

Lĩnh vực

Lao động - Thương binh và Xã hội

Lao động ngoài nước

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Sở Lao động Thương binh và xã hội

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định

Cơ quan phối hợp (nếu có):

Ban quản lý các KCN Bình Định

Cách thức thực hiện

Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

7 ngày trước ngày dự kiến đến chào bán dịch vụ

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không
 
 

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Lưu hồ sơ

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Người nước ngoài đến chào bán dịch vụ phải thông báo bằng văn bản (gửi trực tiếp, qua đường bưu điện, fax ..) trước ít nhất 7 ngày làm việc về việc bán dịch vụ với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định nơi người nước ngoài dự kiến đến chào bán dịch vụ

Hồ sơ

 STT

Thành phần hồ sơ

1

Thông báo gồm các nội dung: họ tên, tuổi, quốc tịch, số hộ chiếu, ngày bắt đầu và ngày kết thúc làm việc, công việc cụ thể của người nước ngòai

Số bộ hồ sơ                  01 bộ;

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

Không

 

Yêu cầu

 STT

Nội dung

Văn bản qui định

1

Không

 


   Thời tiết