Giao lại đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong Khu kinh tế đối với hộ gia đình, cá nhân.

Thông tin

Lĩnh vực

Tài nguyên và Môi trường

Đất đai

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định

Cơ quan phối hợp (nếu có):

không

Cách thức thực hiện

Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

17 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện

Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí Trích lục bản đồ địa chính:
10.000 đồng
 Quyết định 29/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Giấy chứng nhận Quyết định hành chính

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

+ Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu giao lại đất trong Khu kinh tế Nhơn Hội (ngoài các Khu công nghiệp) nộp đủ hồ sơ xin giao lại đất tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định.

Bước 2:

+ Nếu từ chối giao đất thì Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định sẽ có văn bản trả lời cho hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu giao lại đất biết; Nếu chấp nhận giao đất thì Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định sẽ có thông báo cho hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu giao lại đất biết để thực hiện các khoản nghĩa vụ tài chính và mời hộ gia đình, cá nhân đến bàn giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi hoàn thành các khoản nghĩa vụ tài chính.

Hồ sơ

 STT

Thành phần hồ sơ

1

+ Đơn xin giao lại đất;

2

+ Dự án đầu tư đối với tổ chức theo quy định của pháp luật về đầu tư;

3

+ Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư với tổ chức theo quy định của pháp luật về đầu tư

4

+ Các giấy tờ về sử dụng đất khác theo quy định của pháp luật về đất đai;

5

+ Tờ khai nộp tiền sử dụng đất, Tờ khai nộp tiền lệ phí trước bạ.

Số bộ hồ sơ                  02 bộ;

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

- Đơn xin giao lại đất- Mẫu số 05a/ĐĐ

Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính

- Tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất (Mẫu số 01-05/LPTB)

Thông tư liên tịch 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính

Tờ khai tiền sử dụng đất (Mẫu số 03-05/TSDĐ )  

Yêu cầu

 STT

Nội dung

Văn bản qui định

1

Không

 


   Thời tiết