Gia hạn sử dụng đất trong Khu kinh tế đối với hộ gia đình, cá nhân

Thông tin

Lĩnh vực

Tài nguyên và Môi trường

Đất đai

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định

Cơ quan phối hợp (nếu có):

không

Cách thức thực hiện

Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

29 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện

Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí Trích lục bản đồ địa chính:
20.000 đồng.
 Quyết định 29/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Giấy chứng nhận Quyết định hành chính

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Trước khi hết hạn sử dụng đất sáu (06) tháng, người xin gia hạn quyền sử dụng đất nộp hai (01) bộ hồ sơ đầy đủ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định.
Trong thời hạn không quá bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ xin gia hạn sử dụng đất, Ban Quản lý Khu kinh tế có trách nhiệm xem xét, quyết định gia hạn giao lại đất, gia hạn hợp đồng thuê đất; thông báo cho người được gia hạn sử dụng đất biết để thực hiện nghĩa vụ tài chính;

Bước 2:

Trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc kể từ sau ngày hết thời hạn sử dụng đất, người sử dụng đất có trách nhiệm nộp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã hết hạn, nộp chứng từ đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp được gia hạn sử dụng đất cho Ban Quản lý Khu kinh tế;

Bước 3:

Trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được giấy chứng nhận và chứng từ tài chính, Ban Quản lý khu kinh tế có trách nhiệm nộp cho cơ quan tài nguyên và môi trường có thẩm quyền chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

 Bước 4:

Trong thời hạn không quá bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận được giấy chứng nhận và chứng từ tài chính, cơ quan Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chỉnh lý thời hạn sử dụng đất trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và gửi cho Ban Quản lý Khu kinh tế;

 Bước 5:

Trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được giấy chứng nhận, Ban Quản lý Khu kinh tế có trách nhiệm trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã chỉnh lý cho người sử dụng đất được gia hạn sử dụng đất.
* Đối với những trường hợp không đủ điều kiện được gia hạn sử dụng đất thì cơ quan Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc thu hồi đất theo quy định tại khoản 3 Điều 132 của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP.

Hồ sơ

 STT

Thành phần hồ sơ

1

+ Đơn xin gia hạn sử dụng đất;

2

+ Dự án bổ sung về sản xuất, kinh doanh đã được xét duyệt đối với trường hợp xin gia hạn sử dụng đất trên mười hai (12) tháng (nếu có);

3

+ Các giấy tờ về sử dụng đất khác theo quy định của pháp luật về đất đai;

Số bộ hồ sơ                  01 bộ;

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

Đơn xin gia hạn sử dụng đất (Mẫu số 13/ĐK)

Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính

Tờ khai tiền thuê đất (Mẫu số 01-05/TTĐ )

Thông tư liên tịch 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính

- Tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất (Mẫu số 01-05/LPTB)  
Tờ khai tiền sử dụng đất (Mẫu số 03-05/TSDĐ )  

Yêu cầu

 STT

Nội dung

Văn bản qui định

1

Không

 


   Thời tiết