Chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thành Công ty cổ phần

Thông tin

Lĩnh vực

Đầu tư tại Việt Nam

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

UBND tỉnhBình Định.

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Trung tâm XTĐT - Sở Kế hoach và Đầu tư

 

Cơ quan phối hợp (nếu có):

 

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

30 ngày làm việc

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không
Không
 
 
 
 

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Giấy chứng nhận

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

1. Doanh nghiệp lập hồ sơ chuyển đổi

Bước 2:

Nhà đầu tư hoặc người đại diện (có giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền) nộp hồ sơ tại bộ phận 1 cửa, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - số 35 Lê Lợi, Quy Nhơn.
Công chức tiếp nhận và xem xét tính hợp lệ của hồ sơ:
- Nếu hồ sơ hợp lệ thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.
- Nếu hồ sơ chưa phù hợp thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn nhà đầu tư kê khai lại.

Bước 3:

3. Sở Kế hoạch Đầu tư kiểm tra, xem xét hồ sơ, trình UBND tỉnh cấp lại

Bước 4:

4. UBND cấp tỉnh cấp lại Giấy chứng nhận đầu tư

Hồ sơ

 STT

Thành phần hồ sơ

1

1. Văn bản đề nghị chuyển đổi doanh nghiệp

2

2. Dự thảo Điều lệ Công ty Công ty cổ phần
3 3. Quyết định chuyển đổi doanh nghiệp của chủ doanh nghiệp
4  
5  
6  

Số bộ hồ sơ                 01 bộ.

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

 1. Văn bản đề nghị chuyển đổi doanh nghiệp

 Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tại Việt Nam.
 

 

Yêu cầu

 STT

Nội dung

Văn bản qui định

1

Không

 
     


Các biểu mẫu đính kèm

   Thời tiết