Thẩm định Hồ sơ mời thầu xây lắp

Thông tin

Lĩnh vực

Đấu thầu

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định

 

Cơ quan phối hợp (nếu có):

 

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

Không quá 20 ngày làm việc, kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ đến lúc trình UBND tỉnh phê duyệt.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không
Không
 
 
 
 

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Báo cáo thẩm định HSMT

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Tiếp nhận hồ sơ tại Phòng 1 cửa 1 dấu - Phòng QH-KH tổng hợp - Số 35, đường Lê Lợi, Tp. Quy Nhơn, vào các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu do Đơn vị được giao làm đại diện Chủ đầu tư trình.
Công chức phòng QH-KH tổng hợp tiếp nhận và xem xét hồ sơ:
- Nếu hồ sơ hợp lệ theo quy định thì viết Giấy biên nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.
- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn chỉnh lại.

Bước 2:

Phòng chuyên môn tổ chức thẩm định và trình báo cáo thẩm định HSMT đến lãnh đạo Sở.

Bước 3:

Trình báo cáo thẩm định HSMT lên UBND tỉnh để ra quyết định phê duyệt.

Bước 4:

 

Hồ sơ

 STT

Thành phần hồ sơ

1

- Tờ trình của đại diện Chủ đầu tư.

2

- Quyết định phê duyệt dự án hoặc Báo cáo KT-KT xây dựng công trình
    - Quyết định phê duyệt nhiệm vụ tư vấn và dự toán
    - Quyết định phê duyệt Kế hoạch đấu thầu của cơ quan có thẩm quyền
  - Hồ sơ mời thầu xây lắp

Số bộ hồ sơ                 02 bộ,

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

Hồ sơ mời thầu xây lắp

Quyết định 731/2008/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp
   
   
   
   
   
   
   

Yêu cầu

 STT

Nội dung

Văn bản qui định

1

Không

 
     


   Thời tiết