Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (bị hư hỏng)

Thông tin

Lĩnh vực

Thành lập và hoạt động hợp tác xã

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định

 

Cơ quan phối hợp (nếu có):

 

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí ĐKKD:
20.000 đồng
 Quyết định 01/QĐ-UB ngày 07/01/2008 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành sử đổi bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh
 
 
 

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Giấy chứng nhận

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Hướng dẫn Hợp tác xã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định

Bước 2:

Người đại diện theo pháp luật của HTX hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp 01 bộ hồ sơ tại bộ phận 1 cửa, phòng ĐKKD - Số 35 Lê Lợi, Quy Nhơn.
Công chức phòng ĐKKD tiếp nhận và xem xét hồ sơ
- Nếu hồ sơ hợp lệ theo quy định thì viết Giấy biên nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.
- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn kê khai lại.

Bước 3:

Trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng ĐKKD trả kết quả cho HTX..

Bước 4:

 

Hồ sơ

 STT

Thành phần hồ sơ

1

- TTờ trình phê duyệt Kế hoạch đấu thầu của Chủ đầu tư

2

- Quyết định phê duyệt Báo cáo KT-KT xây dựng công trình
 3 - Quyết định giao kế hoạch vốn đầu tư cho công trình, dự án.
   
   
   
   

Số bộ hồ sơ                 01 bộ,

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

- Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận ĐKKD nêu rõ lý do xin cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh  
  - Bản chính Giấy chứng nhận ĐKKD của hợp tác xã đã bị hư hỏng (nếu có)  
   
   
   
   
   
   

Yêu cầu

 STT

Nội dung

Văn bản qui định

1

Không

 
     


   Thời tiết