Danh mục
STT Tên danh mục
1 Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện An Lão và huyện Tuy Phước
2 Điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách tỉnh năm 2020 hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
3 Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển Ngân sách tỉnh đối ứng Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020
4 Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Mỹ Chánh Tây, huyện Phù Mỹ
5 Điều chỉnh và phân bổ chi tiết kế hoạch vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương năm 2020 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trên địa bàn tỉnh
6 Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2020 của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Canh Liên, huyện Vân Canh
7 Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020
8 Điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách tỉnh năm 2020 hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
9 Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện An Lão và huyện Tuy Phước
10 Phê duyệt danh mục công trình sử dụng vốn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh hỗ trợ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trong năm 2020, trên địa bàn huyện Vân Canh
11 Phê duyệt phân bổ chi tiết nguồn vốn dự phòng trung hạn giai đoạn 2016-2020 của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh
12 Phê duyệt danh mục công trình sử dụng vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương, hỗ trợ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới kế hoạch năm 2020, trên địa bàn xã An Trung, huyện An Lão
13 Phân bổ chi tiết vốn đầu tư phát triển cho các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2020
14 Phê duyệt danh mục công trình sử dụng vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương, hỗ trợ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trong năm 2020, trên địa bàn thị xã An Nhơn
15 Phê duyệt danh mục công trình sử dụng vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương hỗ trợ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trong năm 2020, trên địa bàn huyện An Lão
16 Phê duyệt danh mục công trình sử dụng vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh hỗ trợ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trong năm 2020 trên địa bàn huyện Phù Mỹ
17 Phê duyệt danh mục công trình sử dụng vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh hỗ trợ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới kế hoạch năm 2020 trên địa bàn huyện Tây Sơn
18 Phê duyệt phân bổ chi tiết vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương năm 2020 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
19 Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Dự án phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền trung - Khoản vay bổ sung, dự án thành phần: Công trình phục vụ nông thôn mới Nhơn Thọ-Nhơn Khánh
20 Phê duyệt danh mục công trình sử dụng vốn đầu tư phát triển ngân sách tỉnh hỗ trợ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới kế hoạch năm 2020 xã An Hòa, huyện An Lão
21 Phân bổ kinh phí từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 để chi đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ; mua sắm thiết bị đào tạo và sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất cho các huyện, thị xã, thành phố
22 Phê duyệt danh mục công trình sử dụng vốn đầu tư phát triển ngân sách tỉnh hỗ trợ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới kế hoạch năm 2020 xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước
23 Phê duyệt danh mục công trình sử dụng vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương hỗ trợ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới kế hoạch năm 2020 trên địa bàn huyện Hoài Nhơn
24 Phê duyệt danh mục công trình sử dụng vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương hỗ trợ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới kế hoạch năm 2020 trên địa bàn huyện Tuy Phước
25 Phê duyệt danh mục công trình sử dụng vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương hỗ trợ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới kế hoạch năm 2020 trên địa bàn huyện Vinh Thạnh
   Thời tiết