Danh mục
STT Tên danh mục
1 Công nhận xã Cát Thắng, huyện Phù Cát đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
2 Công nhận xã Cát Chánh, huyện Phù Cát đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
3 Công nhận xã An Hòa, huyện An Lão đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
4 Công nhận xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
5 Giảm dự toán kinh phí năm 2020 Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới của Sở Xây dựng để hoàn trả ngân sách tỉnh
6 Phê duyệt Kế hoạch huyện và các xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới trong năm 2021
7 Kiện toàn Bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Định giai đoạn 2021-2025
8 Phê duyệt kế hoạch huyện, xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021
9 Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
10 Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2020 của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới các huyện Phù Cát, Vĩnh Thạnh và Tuy Phước
11 Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2020 của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới các huyện Tây Sơn, Vĩnh Thạnh và Phù Mỹ
12 Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững thực hiện Chương trình 30a trên địa bàn huyện An Lão (Lồng ghép thực hiện Chương trình Kiên cố hóa kênh mương)
13 Xin tiếp tục thực hiện Dự án Nâng cao hiệu quả Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững tỉnh Bình ĐỊnh giai đoạn 2013 - 2020, cho giai đoạn 2021 - 2025
14 Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2020 của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thị xã Hoài Nhơn và huyện An Lão
15 Xử lý kết quả thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản các công trình, dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia 135 và Nghị quyết 30a của Chính phủ trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh
16 Phê đuyệt điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2020 của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Phù Cát
17 Rà soát báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025
18 Phân bổ chi tiết danh mục vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (Chương trình 30a) và vốn đối ứng ngân sách tỉnh Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2020 trên địa bàn tỉnh
19 ] Điều chỉnh tên, quy mô và tổng mức đầu tư dự án nhóm C quy mô nhỏ của chương trình MTQG giảm nghèo bền vững thực hiện Chương trình 135 có sử dụng ngân sách Trung ương trên địa bàn huyện Vân Canh năm 2020
20 Phê duyệt danh mục công trình sử dụng nguồn vốn dự phòng trung hạn giai đoạn 2016-2020 Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, trên địa bàn tỉnh
21 Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện An Lão và huyện Tuy Phước
22 Điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách tỉnh năm 2020 hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
23 Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển Ngân sách tỉnh đối ứng Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020
24 Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Mỹ Chánh Tây, huyện Phù Mỹ
25 Điều chỉnh và phân bổ chi tiết kế hoạch vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương năm 2020 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trên địa bàn tỉnh
   Thời tiết