Danh mục
STT Tên danh mục
1 Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020
2 Điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách tỉnh năm 2020 hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
3 Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện An Lão và huyện Tuy Phước
4 Phê duyệt danh mục công trình sử dụng vốn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh hỗ trợ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trong năm 2020, trên địa bàn huyện Vân Canh
5 Phê duyệt phân bổ chi tiết nguồn vốn dự phòng trung hạn giai đoạn 2016-2020 của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh
6 Phê duyệt danh mục công trình sử dụng vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương, hỗ trợ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới kế hoạch năm 2020, trên địa bàn xã An Trung, huyện An Lão
7 Phân bổ chi tiết vốn đầu tư phát triển cho các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2020
8 Phê duyệt danh mục công trình sử dụng vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương, hỗ trợ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trong năm 2020, trên địa bàn thị xã An Nhơn
9 Phê duyệt danh mục công trình sử dụng vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương hỗ trợ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trong năm 2020, trên địa bàn huyện An Lão
10 Phê duyệt danh mục công trình sử dụng vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh hỗ trợ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trong năm 2020 trên địa bàn huyện Phù Mỹ
11 Phê duyệt danh mục công trình sử dụng vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh hỗ trợ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới kế hoạch năm 2020 trên địa bàn huyện Tây Sơn
12 Phê duyệt phân bổ chi tiết vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương năm 2020 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
13 Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Dự án phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền trung - Khoản vay bổ sung, dự án thành phần: Công trình phục vụ nông thôn mới Nhơn Thọ-Nhơn Khánh
14 Phê duyệt danh mục công trình sử dụng vốn đầu tư phát triển ngân sách tỉnh hỗ trợ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới kế hoạch năm 2020 xã An Hòa, huyện An Lão
15 Phân bổ kinh phí từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 để chi đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ; mua sắm thiết bị đào tạo và sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất cho các huyện, thị xã, thành phố
16 Phê duyệt danh mục công trình sử dụng vốn đầu tư phát triển ngân sách tỉnh hỗ trợ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới kế hoạch năm 2020 xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước
17 Phê duyệt danh mục công trình sử dụng vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương hỗ trợ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới kế hoạch năm 2020 trên địa bàn huyện Hoài Nhơn
18 Phê duyệt danh mục công trình sử dụng vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương hỗ trợ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới kế hoạch năm 2020 trên địa bàn huyện Tuy Phước
19 Phê duyệt danh mục công trình sử dụng vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương hỗ trợ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới kế hoạch năm 2020 trên địa bàn huyện Vinh Thạnh
20 Phê duyệt danh mục công trình sử dụng vốn đầu tư phát triển ngân sách tỉnh hỗ trợ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới kế hoạch năm 2020 xã Cát Thắng và xã Cát Hải, huyện Phù Cát
21 Phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ xi măng để sửa chữa, mở rộng đường giao thông nông thôn bị hư hỏng trên địa bàn tỉnh năm 2020
22 Phê duyệt danh mục công trình sử dụng vốn ngân sách trung ương hỗ trợ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới kế hoạch năm 2020, trên địa bàn thành phố Quy Nhơn
23 Phân bổ nguồn kinh phí ngân sách tỉnh năm 2020 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh
24 Đề nghị phân khai kế hoạch năm 2020 vốn ngân sách tỉnh quản lý của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
25 Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công và dự toán- Hạng mục bổ sung: Sửa chữa, khắc phục hậu quả lũ lụt do thiên tai đối với Hệ thống kênh tưới Văn Phong Dự án thành phần: Kênh N24-Hệ thống kênh tưới Văn Phong Dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung - Khoản vay bổ sung
   Thời tiết