Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 132/NQ-CP ngày 14/10/2018 của Chính phủ, Kế hoạch số 44 -KH/TU ngày 23/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

14:52, 05/09/2019 (GMT+7)

(binhdinh.gov.vn) - Ngày 30/8/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3110/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 132/NQ-CP ngày 14/10/2018 của Chính phủ, Kế hoạch số 44 -KH/TU ngày 23/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.

    Một trong những nhiệm vụ của Kế hoạch 44-KH/TU là xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức.

(Ảnh: Nguyễn Văn Trang, baobinhdinh.com.vn)

Kế hoạch đề ra mục đích: Tập trung quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 26-NQ/TW và Kế hoạch số 44 -KH/TU ngày 23/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cấp, các ngành của tỉnh trong việc đổi mới công tác cán bộ, xây dựng, quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp trong các cơ quan, đơn vị của tỉnh đủ phẩm chất năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Xác định các nội dung, nhiệm vụ chủ yếu để UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương để tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện theo mục tiêu của Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Nghị quyết số 132/NQ-CP ngày 14/10/2018 của Chính phủ và những nội dung cần phải thực hiện theo Kế hoạch số 44-KH/TU ngày 23/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được đề ra: đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; tiếp tục hoàn thiện các quy định, quy trình về công tác cán bộ và  cơ chế, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh; tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về công tác cán bộ.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ và lộ trình đã xác định tại Kế hoạch này, chủ động ban hành kế hoạch, đề án triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), Nghị quyết số 132/NQ-CP ngày 14/10/2018 của Chính phủ, Kế hoạch số 44-KH/TU ngày 23/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch này. Định kỳ trước ngày 31/5 và 30/11 hàng năm, báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện cho UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện, kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh các biện pháp cần thiết để bảo đảm thực hiện đồng bộ và có hiệu quả Kế hoạch này; bám sát các nội dung liên quan theo chương trình làm việc của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh để báo cáo.

Kim Loan


Đánh giá bài viết:
In bài Chia sẻ: facebook twitter google rss
Xem thêm chủ đề
Thị trường
Giá vàng
Tỷ giá
Thống kê
Lượt truy cập:
    347976033

Đang truy cập: 715