Triển khai thi hành Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi trên địa bàn tỉnh

13:52, 11/09/2019 (GMT+7)

(binhdinh.gov.vn)-Ngày 06/9/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 76/KH-UBND về việc triển khai thi hành Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa

Mục đích của Kế hoạch là xác định cụ thể các nội dung công việc, thời gian, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã và các đơn vị có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành luật, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả; tuyên truyền, phổ biến Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi đến các tầng lớp nhân dân và cán bộ, công chức, viên chức; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác trồng trọt, chăn nuôi; xác định cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, cấp xã trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi trên phạm vi toàn tỉnh; nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong triển khai thi hành Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi.

Kế hoạch yêu cầu: Đảm bảo sự chỉ đạo của UBND tỉnh trong việc tổ chức triển khai thi hành luật; quán triệt thực hiện đầy đủ, kịp thời các nội dung của luật; xác định nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của cơ quan quản lý nhà nước ở cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã, đảm bảo chất lượng và tiến độ hoàn thành công việc; trong quá trình triển khai thực hiện phải đảm bảo sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, cấp xã trong việc triển khai thi hành luật; có lộ trình cụ thể để đảm bảo từ ngày 01/01/2020, Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi được triển khai thi hành đồng bộ, thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh nói riêng và cả nước nói chung; thường xuyên, kịp thời kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ, giải quyết những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện để đảm bảo tiến độ, hiệu quả của việc triển khai thi hành luật.

Yêu cầu các sở, ban, ngành; cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tế tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương ban hành kế hoạch chi tiết triển khai thi hành Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi và các văn bản liên quan đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

Sở Nông nghiệp và PTNT theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch theo đúng tiến độ và báo cáo UBND tỉnh theo quy định; chủ trì, phối hợp các Sở, ngành có liên quan chuẩn bị nội dung, chương trình và các điều kiện cần thiết để tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật cấp tỉnh; cung cấp các tài liệu có liên quan cho các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh để thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi và các văn bản liên quan.

TL


Đánh giá bài viết:
In bài Chia sẻ: facebook twitter google rss
Xem thêm chủ đề
Thị trường
Giá vàng
Tỷ giá
Thống kê
Lượt truy cập:
    347976269

Đang truy cập: 386