Kế hoạch tổ chức đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2019

15:08, 11/09/2019 (GMT+7)

(binhdinh.gov.vn) - Ngày 10/9/2019, UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 77/KH-UBND về tổ chức đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (CQHCNN) năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị công bố kết quả đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2018.

Theo kế hoạch, các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh, gồm: Cục Hải quan, Cục Thuế tỉnh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, Kho bạc nhà nước tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và Ban Quan lý Khu kinh tế tỉnh (Không bao gồm: Văn phòng UBND tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh, Sở Ngoại vụ và Thanh tra tỉnh); UBND các huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là cấp huyện) nằm trong phạm vi khảo sát.

Đối tượng khảo sát là tổ chức và cá nhân có giao dịch thủ tục hành chính tại các CQHCNN trên địa bàn tỉnh và đã hoàn tất giao dịch tại thời điểm khảo sát.

Cuộc khảo sát sẽ được tiến hành và hoàn thành trước ngày 15/11/2019; tập trung vào các nội dung: chất lượng thực hiện DVHCC, thái độ phục vụ và hiệu quả việc thực hiện các thủ tục hành chính của cán bộ, công chức, viên chức (theo 5 yếu tố: Tiếp cận dịch vụ; thủ tục hành chính; sự phục vụ của công chức; kết quả giải quyết công việc của cơ quan hành chính nhà nước; tiếp nhận, xử lý các ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị). Đồng thời, lấy ý kiến về giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện DVHCC. khảo sát.

Việc đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của CQHCNN các cấp năm 2019 trên địa bàn tỉnh là nhằm đánh giá khách quan chất lượng cung ứng một số dịch vụ hành chính công (DVHCC) đang được các CQHCNN trên địa bàn tỉnh thực hiện. Thông qua đó, giúp các cơ quan, đơn vị nắm bắt được yêu cầu, mong muốn của người dân, tổ chức để có những biện pháp cải thiện, nâng cao chất lượng phục vụ và chất lượng cung ứng các DVHCC; đồng thời phát huy vai trò giám sát của Nhân dân đối với sự phục vụ của CQHCNN.

Kết quả điều tra, khảo sát được dùng để đánh giá, chấm điểm đối với nội dung điều tra xã hội học theo các nội dung tương ứng của Bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu việc tổ chức khảo sát, đánh giá phải đảm bảo khoa học, khách quan và tuân thủ đúng kế hoạch, phù hợp với tình hình thực tiễn nguồn lực được phân bổ; phản ánh đúng thực tế hoạt động thực hiện giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, phải có sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch trên địa bàn tỉnh. Kết quả khảo sát phải bảo đảm phản ánh trung thực, toàn diện, sát với thực tế phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh; nội dung, thông tin trên phiếu điều tra đảm bảo đơn giản, dễ hiểu, dễ trả lời và phù hợp với mục đích điều tra; kết quả khảo sát được sử dụng để đánh giá, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức và các cơ quan, đơn vị trong công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.

Sở Nội vụ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu, giúp UBND tỉnh triển khai Kế hoạch này đảm bảo theo mục đích, yêu cầu và tiến độ đề ra. Thực hiện ký kết hợp đồng với Bưu điện tỉnh để triển khai khảo sát, đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức. Phối hợp với các đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố chọn và lập danh sách các cá nhân, tổ chức đã thực hiện thủ tục hành chính đối với các dịch vụ công trong quý IV/2018 và 09 tháng đầu năm 2019; xây dựng các mẫu phiếu điều tra khảo sát theo số lượng quy định để cung cấp cho Bưu điện tỉnh. Tổ chức giám sát và phối hợp với Bưu điện tỉnh triển khai điều tra xã hội học đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu của Kế hoạch. Trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2019; phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức tuyên truyền về nội dung đo lường sự hài lòng về DVHCC trên địa bàn tỉnh. Căn cứ trên kết quả đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức, phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức phân tích kết quả đo lường sự hài lòng để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện các biện pháp cải tiến, nâng cao chất lượng cung ứng DVHCC. Trên cơ sở kết quả khảo sát, đề xuất khen thưởng đối với các cơ quan, đơn vị có thành tích xuất sắc và phê bình, kiểm điểm các cơ quan, đơn vị được người dân, tổ chức đánh giá mức độ hài lòng thấp.

Bưu điện tỉnh lập danh sách điều tra viên, cộng tác viên; hướng dẫn, tập huấn cho đội ngũ điều tra viên, cộng tác viên để tổ chức thực hiện cuộc điều tra, khảo sát theo yêu cầu và thời gian kế hoạch đề ra. Tổng hợp, nhập dữ liệu, xử lý kết quả điều tra, khảo sát và bàn giao cho Sở Nội vụ để phục vụ công tác phân tích số liệu, giám sát, phúc tra báo cáo UBND tỉnh.

Các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi khảo sát triển khai thực hiện Kế hoạch này bảo đảm theo quy định, đúng tiến độ đề ra; lập danh sách tổ chức, công dân có thực hiện giao dịch hành chính theo hướng dẫn chọn mẫu của Sở Nội vụ; hỗ trợ đơn vị được giao tổ chức điều tra xã hội học triển khai công tác điều tra xã hội học tại đơn vị, địa phương mình. Tổ chức các hoạt động thông tin, truyền thông rộng rãi về hoạt động đo lường sự hài lòng đối với công dân, tổ chức có thực hiện DVHCC theo các hình thức: thông báo, hướng dẫn khảo sát tại bộ phận tiếp nhận, trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; in trên giấy biên nhận; gửi thư ngỏ và email đến toàn bộ công dân, tổ chức đã tham gia giao dịch hành chính trong khoảng thời gian được xác định điều tra, khảo sát. Trên cơ sở kết quả đo lường sự hài lòng, chỉ đạo bộ phận chuyên môn, đơn vị trực thuộc có liên quan tổ chức đánh giá, đề ra những biện pháp khắc phục, cải tiến chất lượng cung ứng dịch vụ công tại cơ quan, địa phương.

Kim Loan


Đánh giá bài viết:
In bài Chia sẻ: facebook twitter google rss
Xem thêm chủ đề
Thị trường
Giá vàng
Tỷ giá
Thống kê
Lượt truy cập:
    348635162

Đang truy cập: 510