Văn phòng UBND tỉnh tích cực triển khai công tác cải cách hành chính

10:32, 12/09/2019 (GMT+7)

(binhdinh.gov.vn) - Quán triệt sâu sắc ý nghĩa, vai trò của công tác cải cách hành chính (CCHC), thời gian qua, Văn phòng UBND tỉnh đã xây dựng kế hoạch CCHC năm 2019 cũng như tổ chức chỉ đạo, điều hành CCHC và thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 05/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường các giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số CCHC tỉnh và đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu công tác CCHC của tỉnh.

Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh là đơn vị tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC cấp tỉnh.

Một trong những điểm sáng trong công tác CCHC của Văn phòng UBND tỉnh là việc đưa Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh đi vào hoạt động từ ngày 01/4/2019. Đến nay, việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính (TTHC) tại Trung tâm ngày càng đi vào nền nếp, giảm thiểu thời gian đi lại, chờ đợi của người dân và tổ chức có nhu cầu giải quyết TTHC, góp phần nâng cao chất lượng, uy tín trong giải quyết công việc của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh; bước đầu đem lại sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp có TTHC giao dịch tại Trung tâm. Tính cho đến hết ngày 31/8/2019, Trung tâm đã tiếp nhận 26.391 hồ sơ, đã giải quyết và trả kết quả cho 24.301 hồ sơ (trong đó, trước hạn là 22.279 hồ sơ, đúng hạn là 1.099 hồ sơ); triển khai thực hiện đăng ký biên lai thu phí, lệ phí điện tử tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bình Định theo Công văn số 4969/UBND-TH ngày 23/8/2019. Đối với các trường hợp trễ hạn và quá hạn giải quyết hồ sơ TTHC, Văn phòng UBND tỉnh thường xuyên phối hợp, đôn đốc các sở, ban, ngành và đã tham mưu UBND tỉnh có văn bản chấn chỉnh kịp thời.

Thực hiện nhiệm vụ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, Văn phòng đã phối hợp với các sở, ban, ngành, trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 66 Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 894 thủ tục hành chính không liên thông (cấp tỉnh 712 TTHC, cấp huyện 122 TTHC, cấp xã 40 TTHC). Đồng thời, Văn phòng đang tích cực triển khai dự thảo Quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh Bình Định để sớm trình UBND tỉnh xem xét, ban hành.

Trong công tác ban hành, rà soát và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, Văn phòng thường xuyên kiểm tra, rà soát để tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hoặc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung không còn phù hợp với thực tiễn và các quy định của cơ quan cấp trên, các văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực một phần hoặc toàn phần; đồng thời chủ động đề xuất ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với quy định của Nhà nước, đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong quản lý điều hành của cơ quan. Trong 9 tháng đầu năm 2019, Văn phòng UBND tỉnh đã theo dõi, giúp UBND tỉnh tiếp nhận 24.433 văn bản đến, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 47 văn bản quy phạm pháp luật và 9.733 văn bản chỉ đạo điều hành trên các lĩnh vực triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, hướng dẫn và các quy định của  Trung ương, của Tỉnh ủy, Nghị quyết HĐND tỉnh về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng và nhiều lĩnh vực khác trên địa bàn tỉnh.

Trong lĩnh vực kiểm soát thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính, tính đến ngày 31/8/2019, trên cơ sở đề nghị của các sở, ban, ngành Văn phòng UBND tỉnh đã hướng dẫn, thẩm định và trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 40 Quyết định công bố 514 thủ tục hành chính (mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ), trong đó có: 461 thủ tục hành chính cấp tỉnh, 39 thủ tục hành chính cấp huyện và 14 thủ tục hành chính cấp xã.

Bên cạnh đó, Văn phòng UBND tỉnh duy trì thực hiện thường xuyên, ổn định việc gửi, nhận văn bản qua môi trường điện tử; thông báo các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản không sao lục trên các trang website có liên quan của Trung ương và giảm dần các phiếu chuyển trung gian trong xử lý công việc. Đã triển khai thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử được ký số trên Trục liên thông văn bản quốc gia và thí điểm ký số, phát hành văn bản điện tử thay văn bản giấy trên hệ thống văn phòng điện tử trong nội bộ Văn phòng UBND tỉnh. Với sự đổi mới cách làm này, đã tác động tích cực đến hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, giảm chi phí hành chính, tiết kiệm thời gian, công sức và đặc biệt là hạn chế tệ quan liêu giấy tờ nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính.

Các nhiệm vụ khác như cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài chính công, hiện đại hóa hành chính cũng được Văn phòng quan tâm thực hiện và đạt những kết quả nhất định.

Theo Báo cáo số 325/BC-VPUBND ngày 04/9/2019 của Văn phòng UBND tỉnh

Kim Loan


Đánh giá bài viết:
In bài Chia sẻ: facebook twitter google rss
Xem thêm chủ đề
Thị trường
Giá vàng
Tỷ giá
Thống kê
Lượt truy cập:
    348634386

Đang truy cập: 535