Xem xét trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến
07:45, 23/11/2020 (GMT+7)

(binhdinh.gov.vn) - Ngày 20 tháng 11 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 7796/UNBD-KSTT yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện kết quả thử nghiệm dịch vụ công trực tuyến.


07:35, 23/11/2020 (GMT+7)
Một số nội dung đáng chú ý của Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Định

(binhdinh.gov.vn) - Ngày 20 tháng 11 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt Quyết định số 72/2020/QĐ-UBND ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Định.


16:45, 17/11/2020 (GMT+7)
Kết quả triển khai thực hiện thử nghiệm dịch vụ công trực tuyến của tỉnh từ ngày 25 tháng 9 năm 2020 đến ngày 30 tháng 10 năm 2020

(binhdinh.gov.vn)-Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Báo cáo số 507/BC-VPUBND ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả triển khai thực hiện thử nghiệm dịch vụ công trực tuyến của tỉnh từ ngày 25 tháng 9 năm 2020 đến ngày 30 tháng 10 năm 2020.


15:36, 13/11/2020 (GMT+7)
Công bố Danh mục báo cáo định kỳ lĩnh vực văn hóa và thể thao trên địa bàn tỉnh.

(binhdinh.gov.vn) - Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 4688/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2020 công bố Danh mục báo cáo định kỳ lĩnh vực văn hóa và thể thao trên địa bàn tỉnh Bình Định (sau đây gọi tắt là Danh mục báo cáo định kỳ).


16:02, 10/11/2020 (GMT+7)
Tiết kiệm 14.900 tỷ đồng từ cải cách TTHC và xây dựng Chính phủ điện tử

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, tổng cộng từ cải cách thủ tục hành chính và xây dựng Chính phủ điện tử, mỗi năm tiết kiệm khoảng 14.900 tỷ đồng, theo cách tính của Ngân hàng Thế giới.


08:49, 10/11/2020 (GMT+7)
Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực Điện

(binhdinh.gov.vn) - Tại Quyết định số 4599/QĐ-UBND ngày 09/11/2020, Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 08 thủ tục hành chính (TTHC) không liên thông trong lĩnh vực Điện được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Bình Định.


16:28, 09/11/2020 (GMT+7)
Triển khai việc tham gia đề xuất việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 07/2014/TT-BTP đối với vấn đề đánh giá tác động thủ tục hành chính trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

(binhdinh.gov.vn)-Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 7491/UBND-KSTT ngày 09 tháng 11 năm 2020 chỉ đạo việc tham gia đề xuất việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 07/2014/TT-BTP.


16:31, 05/11/2020 (GMT+7)
Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

(binhdinh.gov.vn) - Tại Quyết định số 4562/QĐ-UBND ngày 04/11/2020, Chủ tịch UBND tỉnh công bố Danh mục 09 thủ tục hành chính (TTHC) sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định theo Quyết định số 1523/QĐ-BKHĐT ngày 19/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.


16:31, 05/11/2020 (GMT+7)
Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Lâm nghiệp

(binhdinh.gov.vn) - Tại Quyết định số 4561/QĐ-UBND ngày 04/11/2020, Chủ tịch UBND tỉnh công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo Quyết định số 4044/QĐ-BNN-TCLN ngày 14/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


16:31, 05/11/2020 (GMT+7)
Công bố Danh mục thủ tục hành chính được bãi bỏ trong lĩnh vực Dược phẩm

(binhdinh.gov.vn) - Tại Quyết định số 4560/QĐ-UBND ngày 04/11/2020, Chủ tịch UBND tỉnh công bố Danh mục 04 thủ tục hành chính (TTHC) được bãi bỏ trong lĩnh vực Dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Bình Định theo Quyết định số 4500/QĐ-BYT ngày 29/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế.


Thị trường
Giá vàng
Tỷ giá
Thống kê
Lượt truy cập:
    350910032

Đang truy cập: 442