Cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí cấp bù miễn thuỷ lợi phí thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Số hồ sơ:

T-BDI-121702-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Tài chính tỉnh Bình Định

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Tài chính Tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

UBND tỉnh Bình Định

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Sở Tài chính tỉnh Bình Định

Cơ quan phối hợp (nếu có):

không

Cách thức thực hiện:

Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

Không

Đối tượng thực hiện:

Tổ chức

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực

hiện TtHC:

Bằng lệnh ghi tiền

 

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước

1

Đơn vị quản lý thuỷ nông cấp tỉnh căn cứ dự toán được giao, lập dự toán năm chia từng quý gửi Sở Tài chính cùng cấp để làm căn cứ cấp phát.

2.

Bước

2

Sở Tài chính cấp kinh kinh phí cho đơn vị quản lý thuỷ nông 02 lần trong năm vào vào đầu quý 1 cấp 60% tổng kinh phí và quý 3 cấp 40% kinh phí còn lại.

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

Dự toán năm chia thành quý do đơn vị quản lý thuỷ nông cấp tỉnh lập gửi Sở Tài chính.

Số bộ hồ sơ:

01(bộ)

     

 

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện đê thực hiện

Không

TTHC:

 

 

Các biểu mẫu đính kèm

   Thời tiết