Cơ quan ban hành   
Từ khóa   
Tìm thấy 17063 văn bản thỏa điều kiện tra cứu.
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
6295/UBND-KT 17/11/2017 Thực hiện Chỉ thị 03/CT-BTNMT ngày 10/10/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
6296/UBND-KT 17/11/2017 Thực hiện Văn bản số 11034/VPCP-KGVX ngày 17/10/2017 của Văn phòng Chính phủ
6297/UBND-KT 17/11/2017 Thực hiện Văn bản số 11710/VPCP-CN ngày 02/11/2017 của Văn phòng Chính phủ
6304/UBND-KT 17/11/2017 Thực hiện Văn bản số 5763/BTNMT-TCCB ngày 25/10/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
6307/UBND-KT 17/11/2017 Thực hiện Văn bản số 5630/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 16/10/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
4326/QĐ-UBND 17/11/2017 Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 07/4/2017 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
4328/QĐ-UBND 17/11/2017 Phê duyệt bổ sung danh mục chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh
4329/QĐ-UBND 17/11/2017 Điều chỉnh Quyết định số 1301/QĐ-UBND ngày 15/4/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh
6259/UBND-KT 16/11/2017 Chủ trương xây dựng Quyết định ban hành quy định trách nhiệm và các hình thức khen thưởng, xử lý kỷ luật đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương; cán bộ, công chức, viên chức và người có trách nhiệm liên quan trong công tác đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh
6260/UBND-KT 16/11/2017 Tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông và đào tạo kỹ năng lái xe mô tô cho các em học sinh tại một số trường THPT trên địa bàn tỉnh
6267/UBND-NC 16/11/2017 Rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
6268/UBND-NC 16/11/2017 Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm năm 2017 Trưởng phòng-K11 (Nguyễn Quốc Tân) (2
6211/UBND-NC 15/11/2017 Sơ kết tình hình thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg
160/CV-BCĐ 15/11/2017 Triển khai thực hiện Giám sát, đánh giá công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2017 trên địa bàn tỉnh
6213/UBND-TD 15/11/2017 Trả lời đơn của ông Lê Đức Trọng
6232/UBND-KT 15/11/2017 Triển khai thực hiện Chỉ thị số 9264/CT-BNN-TT
6214/UBND-KT 15/11/2017 Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý các hành vi kinh doanh xăng dầu trái pháp luật
6226/UBND-NC 15/11/2017 Triển khai thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 05/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý VLNCN
6251/UBND-VX 15/11/2017 Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc CMCN 4.0 trên địa bàn tỉnh
4287/QĐ-UBND 15/11/2017 Giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phù Mỹ để xây dựng khu dân cư tại xã Mỹ Thắng