Phụ lục I: Mẫu phiếu báo cáo tình hình ứng dụng CNTT của các Sở, Ban, Ngành tỉnh Bình Định