Cấp lại thẻ Cộng tác viên trợ giúp pháp lý

Thông tin

Lĩnh vực

Trợ giúp pháp lý

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Sở Tư pháp tỉnh Bình Định

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Bình Định

Cơ quan phối hợp (nếu có):

Sở, ban, ngành của tỉnh; các phòng, ban chuyên môn của huyện, thành phố và UBND xã, phường, thị trấn.

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

15 ngày kể từ ngày nhận được đơn đề nghị cấp lại thẻ, giám đốc Trung tâm có văn bản đề nghị giám đốc Sở tư pháp cấp lại cho cộng tác viên.

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không Không  

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Quyết định hành chính
Quyết định cấp lại thẻ Cộng tác viên trợ giúp pháp lý và Thẻ cộng tác viên (cấp mới) giữ nguyên số và ký hiệu của thẻ cấp lần đầu.

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Trường hợp bị mất thẻ, thẻ hết thời hạn sử dung hoặc bị hỏng không còn sử dụng được , Cộng tác viên nộp đơn đề nghị giám đốc Sở tư pháp cấp lại thẻ đến Trung tâm trợ giúp pháp lý, Chi nhánh của Trung tâm;

Bước 2:

Giám đốc Trung tâm hoặc Trưởng Chi nhánh của Trung tâm kiểm tra danh sách Cộng tác viên và đề nghị Giám đốc Sở Tư pháp quyết định cấp lại thẻ cho cộng tác viên;

Bước 3:

Giám đốc Sở Tư pháp ra quyết định cấp lại thẻ.

Hồ sơ

 STT

Thành phần hồ sơ

1

Đơn đề nghị cấp lại thẻ cộng tác viên (bản chính);

2

Giấy cam kết của người đề nghị cấp lại thẻ về việc bị mất thẻ cộng tác viên hoặc nộp lại thẻ đã bị hư hỏng hoặc thẻ hết thời hạn;

3

Văn bản đề nghị giám đốc Sở tư pháp cấp lại thẻ của giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý (bản chính);

4

02 ảnh cỡ 2x3cm.

Số bộ hồ sơ                  01 bộ

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

   
   

Yêu cầu

 STT

Nội dung

Văn bản qui định

1

Không  
     


   Thời tiết